Gaz geçirijileriň ulanyş möhleti artýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/3031/original-1615be613708dd.jpeg
Döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan ýurdumyzyň nebitgaz ulgamynyň beýleki önümçilik düzümleri bilen birlikde «Türkmengazakdyryş» birleşiginiň «Gündogargazakdyryş» müdirliginiň gazçylary hem Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyna özleriniň zähmet goşantlaryny Halkymyzyň toýa sowgatly barmak baradaky asylly däbini özlerine ýörelge edinýän bu kärhananyň zähmet adamlary sarp edijilere gaz akdyrmak boýunça şu ýylyň dokuz aýy üçin bellenilen meýilnamany üstünlikli berjaý etdiler.

Habaryň dowamyny okamak üçin