Ärdogan Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi

23:21 08.08.2021 15324

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2687/original-1610ccefdf1ce6.jpeg

Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan penşenbe güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen telefon arkaly gepleşiginde şu ýylyň awgust aýynda meýilleşdirilen Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitini yza süýşürmegi teklip etdi.

Türk Lideri bu çözgüdi Türkiýäniň käbir sebitlerinde köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we weýrançylyklara getiren giň möçberli tokaý ýangynlary bilen baglylykda, ýurtda emele gelen çylşyrymly ýagdaý bilen düşündirdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow türk Lideriniň teklibini düşünmek bilen kabul edip, pajygaly ýagdaý zerarly çuňňur gynanjyny we doganlyk halk üçin şu agyr pursatda halkymyzyň, ýurdumyzyň Hökümetiniň adyndan we hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna gynanjyny beýan etdi.

Söhbetdeşligiň ahyrynda döwlet Baştutanlary dost-doganlyk hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň geljekde hem iki ýurduň bähbitlerine pugtalandyryljakdygyna berk ynam bildirdiler we türk hem-de türkmen halklaryna parahatçylyk, abadançylyk, ösüş arzuw etdiler.

Awgust aýynda meýilleşdirilen üç ýurduň Liderleriniň duşuşygy iýul aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri R.Meredowyň we Türkiýäniň daşary işler ministri M.Çawuşogly bilen telefon arkaly söhbetdeşliginde maslahatlaşyldy. Şol gepleşikleriň barşynda ministrler Türkiýäniň Prezidentiniň Türkmenistana saparyna görülýän taýýarlyga üns çekdiler.

Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň Baştutanlarynyň sammitiniň çäklerinde ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge gönükdirilen birnäçe ylalaşyklara gol çekmek meýilleşdirilýär.

Başga makalalar
1651babf88da6c.jpg
Täze tehnikalar gelip gowuşdy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.


1651bb00be56a6.jpg
Türkmenistanyň energetika toplumy Dubaýda ADIPEC – 2023 sergisine gatnaşyjylaryň köp sanlysynyň ünsüni çekdi

Abu-Dabide ADIPEC – 2023 sergisiniň barşynda Türkmenistanyň energetika toplumy Norwegiýa, Şweýsariýa, BAE, Katar, Azerbaýjan, Hindistan, Pakistan, ABŞ, Kanada we beýleki köpsanly döwletlerden ýüzlerçe kompaniýanyň ünsüni çekdi. Türkmen energetika toplumyna gyzyklanma bildiren iri halkara kompaniýalarynyň hatarynda - Sinopec, Rime, CGG, EGS, Xiat, ICA-Finance, S&P Global we beýlekiler bar.


161b320f67ce09.jpeg
Nebitgaz toplumynyň kärhanalary Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli açylan ikinji wirtual sergä gatnaşýar

Penşenbe güni Türkmenistanyň Bitaraplyk güni mynasybetli ýurdumyzyň ykdysady gazananlaryna bagyşlanan wirtual sergi açyldy. Bu dabaraly çäreler Daşary işler ministrligi we Söwda-senagat edarasy tarapyndan guraldy.


1651bb108e6f64.jpg
TDHÇMB-niň söwdalarynda kerosin we polipropilen ýerlenildi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 16-sy hasaba alyndy.


161b1ad1785f68.jpeg
Nebit gymmatlaýar, «Brent» 76,42 dollara ýetdi

COVID-19-yň «omikron» ştammynyň ýaýramagynyň, ilkibaşda garaşylyşy ýaly, dünýä ykdysadyýetine o diýen agyr zyýan ýetirmejekdigi baradaky maglumatlardan soň, nebitiň bahalary penşenbe güni ýene-de ýokarlanyp başlady diýip, Interfaks habar berýär.