Belent sepgitlere galkynan «Galkynyşnebit»

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2553/original-160ed2b7037fc8.jpeg
Çelekeniň adybir baýry nebit käninden häzirki döwürde «gara altyn» çykarmagy amala aşyrýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Galkynyşnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginiň zähmetsöýer işgärleri mukaddes Watanymyzyň ýurt Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk toýuna mynasyp zäh Gahryman Arkadagymyzyň mähriban halkyna peşgeş beren bagtyýarlyk eýýamynda agzybirlikde çekilýän halal zähmetiň hözirini görüp ýaşaýan müdirligiň işgärleriniň ýadawsyz aladalary netijesinde kände dürli usullarda ulanylýan guýularyň gaznasynda hereket edýän guýularyň iş depginini durnukly saklamak

Habaryň dowamyny okamak üçin