Yslam ösüş banky Türkmenistanda birnäçe taslamalary maliýeleşdirer

18:53 04.07.2024 663

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/11313/original-166864079daa74.jpg

Yslam ösüş bankynyň Ýerine ýetiriji direktorlar geňeşiniň 356-njy mejlisinde agza ýurtlaryň täze ösüş taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin ABŞ-nyň 368,98 mln dollaryny bölüp bermeklik tassyklanyldy. Şolaryň hatarynda Türkiýede, Türkmenistanda we Surinamda taslamalar bar diýip, THP bankyň resmi saýtyna salgylanyp habar berýär.

Bellenilip geçilişi ýaly, bu strategiki taslamalar durnukly ösüşe ýardam etmäge we agza ýurtlaryň ählisinde durmuş-ykdysady ösüşe gönükdirilendir.

Hususan-da, YÖB-niň 156,3 mln dollar maliýeleşdirmegi netijesinde ABŞ Türkmenistanda üç sany onkologiýa merkezini gurar we degişli hünärmenleri taýýarlar. Taslama gündelik stasionar hyzmatlary 33% artdyrar we ýylda 11 750 sany näsagyň bejergisini gowulandyrar, onkologiýa keselleriniň derejesini peselder.

Yslam ösüş banky durnukly ösüşe ýetmekde we strategik taslamalaryň üsti bilen ykdysady ösüşi gazanmakda agza ýurtlaryny goldamagyny dowam etdirer. Bu maýa goýumlar diňe bir gönüden-göni zerurlyklary kanagatlandyrmak bilen çäklenmän, eýsem, uzakmöhletleýin durnuklylyk we ösüş üçin esas bolar diýip, çeşme belläp geçýär.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.