Ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň ugrunda täze AÝGB-ler işe girizildi

16:53 03.05.2024 802

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10712/original-166348863437ff.jpg

Mary welaýatynyň Mary etrabynda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Tejen-Mary böleginiň 309,7-nji kilometrinde iki sany täze Awtoulaglara ýangyç guýujy beket işe girizildi. Olar “Türkmennebit” döwlet konserniniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň sargydy boýunça guruldy.

“Marygazgurluşyk” önümçilik birleşiginiň 7-nji gurluşyk-gurnama müdirliginiň gurluşykçylary baş potratçylyk esasynda AÝGB-ni ýokary hil derejesinde gurdular we desgalary bellenilen möhletlerde ulanyşa berdiler.

Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli ýoly boýunça hereket edýän awtoulag serişdelerini bökdençsiz üpjün etmek üçin beketleriň her birinde ýangyç saklamak üçin bäş sany 60 kubluk metal konteýnerler oturdyldy. Beketlerde sürüjiler üçin ähli amatly şertler göz öňünde tutuldy. Beketler dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýangyç gaplary we beýleki ýokary tehnologik enjamlar bilen enjamlaşdyryldy.

Taslama kuwwatyna laýyklykda, ýangyç beketleriniň her biri günde 750 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenen. Bu AÝGB-lerde awtoulaglaryny А-95, А-92, А-80, EKO-93 benzinleri bilen, şeýle hem dizel ýangyjy bilen dolduryp bilerler.

Beketlerde operatorlar üçin hem iş üçin oňaýly şertler döredildi.

— Ýurtda ulag-logistika infrastrukturalarynyň döwrebaplaşdyrylmagy Beýij Ýüpek ýoluny täzeçe görnüşde dikeltmekde möhüm rol oýnaýar. Şundan ugur alyp, häzirki wagtda Aşgabat-Türkmenabat ýokary tizlikli ýoly tiz depginde gurulýar. Täze AÝGB-leriň işgärleri ýurdumyzyň sebitlerinden, dostlukly döwletlere ýükleri ugradýan, şeýle hem üstaşyr geçýän awtoulag sürüjilerine ýokary hilli hyzmat etmekde mynasyp goşandyny goşarlar – diýip, Wekilbazar nebit önümleri kärhanasynyň direktory Toýly Durdymuhammedow aýtdy.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.