TDHÇMB-niň söwdalarynda nebit bitumy, awiaýangyç we binýatlyk ýerlenildi

16:51 03.05.2024 515

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10710/original-16634881063451.jpg

2-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda nebithimiýa pudagynyň, şeýle hem oba hojalyk we ýeňil senagat toplumynyň önümleri ýerlenildi.

Hususan-da, bazarda Owganystan Yslam Respublikasynyň we Gruziýa Respublikasynyň işewürleri "Türkmennebit" Döwlet Konserninden "BND 60/90" şepbeşik nebit ýol bitumy we "Jet A-1" kysymly awiakerosini, Türkiýe Döwletiniň, Gyrgyzystan Respublikasynyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň işewürleri ýerli kärhanalaryndan arassalanmadyk geçi ýüňüni, "Flanel" taýýar düşekçe toplumyny we dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli önümlerini, içerki bazarda türkmen işewürleri "Türkmennebit" Döwlet Konserninden "SN-600" kysymly başlangyç ýagyny satyn almak barada geleşik baglaşdylar.

Söwdalaşyklaryň barşynda jemi 1,5 million manada we 1mln 915 müň ABŞ dollaryna deň bolan 6 geleşik baglaşyldy.

Başga makalalar
161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


162de48e67e6b1.jpeg
Awtobenzin we suwuklandyrylan gaz TDHÇMB-niň söwdalarynyň walýuta geleşikleriniň esasyny düzdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 73-si hasaba alyndy. Olaryň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 403 müň dollaryndan gowrak boldy.


1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.