Nebitgaz toplumynda sport bäsleşikleri guramaçylykly geçirildi

15:25 30.04.2024 700

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10667/original-16630c7232fd51.jpg

Geçen hepdäniň dowamynda Türkmenistanyň Nebitgaz senagaty toplumynyň işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşi tarapyndan nebitgaz toplumynyň işgärleriniň arasynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» şygary astynda sportuň birnäçe görnüşleri boýunça bäsleşikler geçirildi.

Nebitgazçylaryň ýaşaýyş jaý toplumynyň sport desgalarynda geçirilen bäsleşiklerde «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň merkezi edarasynda we önümçilik düzümlerinde zähmet çekýän erkeklerden we zenanlardan ybarat toparlar stoluň üstünde oýnalýan tennis, uly tennis, şaşka, düzzüm, tanap çekmek, ýaglyga towusmak, daş götermek (16 kg agramlyk ölçegde), darts boýunça güýç synanyşdylar. 

«Türkmenistanda 2021 — 2025-nji ýyllarda bedenterbiýäni we sporty goldamagyň hem-de ösdürmegiň Maksatnamasyny» durmuşa geçirmek, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bilen badalga berlen bedenterbiýe-sport, sagdyn durmuş, medeni çäreleriň biraýlygyny dabaralandyrmak,hormatly Prezidentimiziň Karary bilen yglan edilen 5-nji aprel — 5-nji maý aralygynda «Sagdynlyk we bagtyýarlyk» atly biraýlygyň çäklerinde sport bäsleşiklerini guramak, ilatyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgesini wagyz etmek maksadynda geçirilen ýaryşlar diýseň gyzgalaňlylygy, şowhunlylygy, täsirliligi bilen tapawutlandy.

Şeýle sport çäreleriniň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe sagdyn nesli kemala getirmekde, nebitgaz toplumynyň işgärleriniň köpçülikleýin sport bilen meşgullanmagyny gazanmakda, türgenleriň ussatlygyny yzygiderli artdyrmakda, işgärleriň arasynda agzybirligi, jebisligi pugtalandyrmakda ähmiýetiniň uludygyny bellemelidir. Ençeme gün dowam eden ýaryşlar nebitgaz toplumynyň agzybir işgärlerinde ruhubelentlik duýgusyny döredip, olary öňküden-de ysnyşdyrdy.

Guramaçylykly geçirilen ýaryşlaryň netijesi boýunça «Türkmengaz», «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň we «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň düzümlerinde zähmet çekýän ýaşlaryň onlarçasy sport taýýarlygynyň ýokarylygy bilen tapawutlandylar.

Bäsleşikleriň jemi boýunça ýeňijilere guramaçylar tarapyndan hormat hatlary, gymmatbaha sowgatlar dabaraly gowşuryldy.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.