Çig mala baý Nogaý käni

15:17 30.04.2024 829

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10664/original-16630c53e9ddf1.jpg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Körpeje buraw işleri müdirliginiň «gara altyn» we «mawy ýangyç» gözleýji burawlaýjy toparlarynyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň her bir aýynda ýerine ýetirýän giň gerimli işleri buýsanç bilen bellenilmäge mynasypdyr.

Ýakynda burawlaýjy toparyna ýolbaşçylyk edýän tejribeli Gürjitagan Taganbaýew tarapyndan geologiýa-tehniki çäreleriň yzygiderli geçirilmegi we ýokary hilli özleşdirmek işleriniň netijesinde, Nogaý känindäki 7-nji gözleg maksatly guýusyndan taslama çuňlugy 2 müň 750 metr bolan guýynyň aşaky gyzyl reňkli gatlagyndan uly möçberde gaz-kondensat senagat akymy alnyp, Körpeje gaz çykaryş müdirligine önümçilige tabşyryldy. Bu işlerde öňdebaryjy toparlarymyzyň burawlaýjylary has-da gaýratly hem-de tutanýerli zähmet göreldesini görkezdiler. Gazanylan üstünlik, ýetilen belent sepgit Nogaý käniniň senagat akymy bolan çig mallara baýdygyny ýene bir gezek subut etmek bilen, müdirligiň zähmetsöýer burawlaýjylaryny uly şatlyga besledi. Häzirki wagtda bu meýdançada tebigy baýlygyň çäklerini anyklamak boýunça 2-nji gözleg guýusynda gurnama-gurluşyk işleri ýokary depginde utgaşykly dowam etdirilýär.

— Müdirligimiziň edermen, zähmetsöýer burawlaýjylary işlerinde uly üstünlikleri gazanmak bilen, Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň gülläp ösmegi, halkymyzyň asuda, abadan durmuşy ugrunda gijesini gündiz edip zähmet çekýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, döwlet ähmiýetli, il-ýurt bähbitli beýik işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzuw edýärler — diýip, müdirligiň başlygy Seýitmämmet Gylyçnyýazow buýsanç bilen gürrüň berdi.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.