TEIF 2024 Halkara forumyna gatnaşyjy bilen söhbetdeşlik

15:31 30.04.2024 1345

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10668/original-1662d0cfdc62d2.jpg

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça Parižde geçirilen halkara göçme forum (TEIF 2024) barada täsirleri, ýolbaşçylyk edýän kompaniýasynyň işi barada Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň ygtyýarnama direktory Rikard Wanbi paýlaşdy.

- Kompaniýaňyzyň Türkmenistanyň milli ykdysadyýetiniň energetika pudagyny ösdürmäge gatnaşygy barada gürrüň beräýseňiz.

- Türkmenistan iň ýakyn hyzmatdaşlarymyzyň biri. Bir ýurtda 2 sany iri taslamany durmuşa geçirdik. Olar – kompaniýamyzyň tehnologiýasy esasynda gazdan benzin öndürýän zawod, ikinjisi – Garabogazdaky zawod.

Bu günki gün Türkmenistan “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň işläp düzen TIGAS tehnologiýasy esasynda tebigy gazdan sintetiki benzin almak boýunça zawodyň gurlan we üstünlikli hereket edýän dünýäde ilkinji hem ýeke-täk ýurdy.

Häzirki wagtda Türkmenistan beýleki ýurtlaryň ugur, mysal alýan özboluşly nusgasyna öwrüldi. Bu hili önümçiligi ýola goýmak üçin diýseň köp şertler gerek. Ilkinji nobatda, ägirt uly gaz gory, benzine bolan zerurlyk. Bularyň ikisi hem Türkmenistanda jemlenen.

- Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyňyza nähili baha berýärsiňiz?

- Bir söz bilen aýdylanda, diýseň oňat gatnaşyklarymyz bar. Bu ýurtda işlemegiň öz aýratynlygy bar. Bize diýseň dostlukly garaýarlar, kompaniýamyza Türkmenistanda işlemek örän ýeňil.

- Şular ýaly iri forumlara ýygy-ýygydan gatnaşýarsyňyzmy?

- Kompaniýamyz Türkmenistan tarapyndan geçirilýän energetiki forumlara elmydama gatnaşýar. Geçen ýyl “Haldor” Topsoe-niň” wekilleri Dubaýda geçirilen şular ýaly foruma gatnaşdylar.

- Pariž forumynyň guramaçylyk derejesine nähili baha berersiňiz?

- Guramaçylyk ajaýyp. Foruma gatnaşyjylar bilen söhbetdeş bolmak, olaryň tekliplerini, gazananlaryny maslahatlaşmak örän gyzykly boldy. TEIF 2024 forumy netijeli iş üçin örän oňat meýdança boldy.

- Siziň kompaniýamyz ýurdumyzyň öňden gelýän hyzmatdaşy. Türkmen energetika bazaryna girmegi, Türkmenistan bilen uzakmöhletleýin gatnaşyklary gurmagy meýilleşdirýän beýleki kompaniýalara näme maslahat bererdiňiz?

- Ýeňil sowal däl. Taýýar önümi paýlaşmak hakynda şertnama esasynda işleýän bilelikdäki kärhanalar barada pikir edilse, maksadalaýyk bolar diýip pikirlenýän. Mysal üçin, ýurtda “Petronas”, “Dragon Oil”, “Mitro” ýaly iri kompaniýalar şu görnüşde iş alyp barýarlar.

Ýurdy içinden has oňat tanamaklary, mümkinçilikler bilen has ýakyndan tanyşmaklary üçin kompaniýalary ýurda çekmek zerur hasaplaýaryn.

- Sagboluň, ýurdumyz bilen netijeli gatnaşyklary mundan beýläk hem ösdürmekde üstünlikleri arzuw edýärin.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.