Habarlar RSS
15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler
26.08.20 - 16:27

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f33ccf9bb37b.png
SUW DESGASYNYÒ HYZMATY
26.08.20 - 14:06

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käniniň ulanyş guýularyndan tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmakda, çykarylýan gazy düzümindäki kükürtden arassalamakda, ony harytlyk görnüşine ýetirmekde bu ýerdäki baş desgalar bilen birlikde kömekçi ulgamyň kärhanalarynyň hem uly hyzmatynyň bardygyny aýtmak gerek. «Marygazakdyryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumy hem şeýle kärhanalaryň biridir.


15f3a7ca9482ff.jpeg
Ýedi aýyň jemine garaldy
26.08.20 - 15:52

17-nji awgustda Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda toplumyň düzümine girýän konsernlerde, korporasiýada we edara-kärhanalarda 2020-nji — «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň geçen ýedi aýynda ýerine ýetirilen işlere baha berildi we hormatly Prezidentimiziň 14-nji awgustda wideomaslahat görnüşinde geçiren mejlisinde toplumyň öňünde bellän wezipelerini durmuşa geçirmegiň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.


15f33cb90e65e3.png
TÜRKMENISTANYŇ NEBITGAZ PUDAGY — YKDYSADY ÖSÜŞIŇ DAÝANJY
26.08.20 - 14:04

Energiýa serişdeleri ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde uly orna eýedir we Ýeriň jümmüşindäki üsti açylan, çaklanylýan baý nebit we gazyň gor serişdeler binýady onuň geljeginiň esasyny emele getirýär. Şonuň bilen baglylykda, bu baýlyklardan ýerlikli peýdalanmagy üpjün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar.


15f3a63584564c.jpeg
Prezident: Türkmenistanyň ykdysadyýeti kabul edilen maksatnamalara laýyklykda ösýär
26.08.20 - 16:12

Koronawirus ýokanjynyň ýaýramagy we onuň dünýä ykdysadyýetine ýetirýän täsiri sebäpli, emele gelen daşarky ýagdaýlara garamazdan, Garaşsyz döwletimiziň kabul eden maksatnamalaryna laýyklykda ösmegini dowam edýändigini nygtady, diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň agzalaryna ýüzlenip, ýurdumyzda şu ýylyň ýedi aýynda alnyp barlan işleriň netijelerini jemledi.


15f3386f872fef.png
YGTYBARLY ÜPJÜN EDILÝÄR
26.08.20 - 13:56

Häzirki zaman dünýäsiniň ösüşlerini ykdysadyýetiň nebitgaz toplumyndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz bolsa bu gün dünýäniň ýangyç-energetika babatynda öňdebaryjy döwletleriniň hatarynda tanalýar. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi tarapyndan içerki bazary nebit önümleri we harytlyk ýaglar bilen ygtybarly üpjün etmekde göreldeli işler bitirilýär.


15f3a1e0230338.jpeg
Hökümet mejlisinde ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ýedi aýynyň netijeleri maslahatlaşyldy
26.08.20 - 16:27

Geçen anna güni Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly wideomaslahat görnüşinde şu ýylyň ýedi aýynda Hökümet tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemlerine bagyşlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi, onda milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň şu ýylyň ýedi aýynyň netijeleri maslahatlaşyldy.


15f33862ddd468.jpeg
NEBITÇILERIŇ DURMUŞYNY ÖWRENEN ALYM
26.08.20 - 16:54

Taryh ylymlarynyň doktory Şyhberdi Annagylyjow 1930-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda dünýä inýär. 1947-nji ýylda Lebap welaýatyndaky mugallymçylyk institutyna okuwa girip, 1951-nji ýylda ony üstünlikli tamamlaýar. 1951 — 1954-nji ýyllarda Bäherden we Gökdepe etraplarynyň mekdeplerinde mugallymçylyk edýär. Gökdepe etrabynyň bilim bölüminiň usulyýet otagynyň müdiri bolýar. 1954 — 1957-nji ýyllarda SSSR-iň Ylymlar akademiýasynyň etnografiýa institutyna aspirantura okuwa girýär.


15f3a1d7704164.jpeg
Geçen hepdeniň birža täzelikleri
26.08.20 - 16:27

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.


15f33850f6d75e.jpeg
TÄZE SEPGITLERE UGUR ALYNDY
26.08.20 - 16:46

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary hem özüniň mübärek gadamy bilen halkymyza egsilmez şatlyk we ýokary ruhubelentlik getiren «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan täze — 2020-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Müdirligiň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň ilatyny hem-de edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, demirgazyk welaýatyň obadyr şäherlerinde ýyladyş ulgamlarynda ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f366b9273d2a.jpeg
Türkmenistan bilen Tatarystanyň arasynda söwda-senagat hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň meseleleri maslahatlaşyldy
26.08.20 - 16:15

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow penşenbe güni Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, Senagat we söwda ministri Albert Karimow bilen wideogepleşikleri geçirdi, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f3384507fe97.jpeg
ÇAGALARYŇ DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI
26.08.20 - 16:33

Yurdumyzda durmuşyň gül-gunçasy çagalaryň tomusky we gyşky dynç alyş möwsüminde wagtyny netijeli geçirmegi üçin ähli amatly şertler bar. Çagalaryň müňlerçesi ýylyň-ýylyna «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky we welaýatlarymyzdaky döwrebap merkezlerde talabalaýyk dynç alýar we saglygyny pugtalandyrýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Gökdere jülgesinde gurlan dynç alyş we sagaldyş merkezleri uly ähmiýete eýe bolup durýar.


15f34dc0b2f4aa.jpeg
Türkmenistan we Owganystan ýangyç-energetika toplumynda we ulag ulgamynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň meselelerini maslahatlaşdy
17.08.20 - 16:09

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Owganystan Yslam Respublikasynyň Merkezi Bankynyň Başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirijisi Ajmal Ahmadi bilen wideokonferensiýa görnüşinde geçiren gepleşiklerinde söwda-ykdysady, energetiki we ulag-kommunikasiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy berkitmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f32264ac9701.jpeg
TEBIGY GAZYŇ HÖZIRI
26.08.20 - 16:48

Hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň milli ykdysadyýetiniň esasy pudaklarynyň biri bolan nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin kabul eden Maksatnamasynda täze nebitli, gazly ýataklary ýüze çykarmak, özleşdirmek, uglewodorod çig malynyň çykarylyşyny artdyrmak, ony gaýtadan işlemek, sarp edijilere ýetirmek boýunça ulgamyň önümçilik düzümleriniň öňünde durýan wezipeler takyk kesgitlenilýär.


15f3281814a49d.jpeg
«Täjibaý» känindäki täze guýudan tebigy gaz akymy alyndy
26.08.20 - 15:59

«Täjibaý» käninden günlük debiti 400 müň kub metrlik tebigy gazyň senagat akymy alyndy.