Täze tehnikalar gelip gowuşdy

10:51 03.10.2023 805

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8749/original-1651babf88da6c.jpg

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.

Hytaý Halk Respublikasynyň «Jereh» kompaniýasynyň önümi bolan «Xji-750» kysymly, ýokary tehnologiýaly buraw desgalary gaz berýän guýulary ýerasty hem düýpli abatlamak üçin niýetlenilendir. Täze desga gazly guýulary düýpli abatlamakda ozalky ulanylýan enjamlardan iş öndürijiliginiň has ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Desganyň ýene-de bir aýratynlygy, ol guýulary ýerasty we düýpli abatlaýyş işlerini bäş müň metr çuňluga çenli aralykda ýokary hilli geçirmeklige ukyplydyr. Doly awtomatlaşdyrylan bu tehnikanyň ýük göterijiligi bir ýüz segsen tonna deňdir. Guýularda abatlaýyş işleri geçirilende, turbalary guýa goýbermek, ýokary galdyrmak we beýleki çylşyrymly işleri gysga wagtda, çalt amal edip bilmegi onuň ýene-de bir aýratynlygydyr. Bu bolsa guýynyň abatlanylýan möhletiniň dowamlylygyny gysgaltmaga ýardam berer. Täze tehnikalarda sürüji üçin oňaýly, amatly iş şertleri döredilendir.

Täze tehnikalar bada-bat konserniň iri önümçilik düzümleri bolan «Marygazçykaryş», «Döwletabatgazçykaryş», «Lebapgazçykaryş» müdirliklerine bölünip berildi.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.