Täze tehnikalar gelip gowuşdy

10:51 03.10.2023 1838

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/8749/original-1651babf88da6c.jpg

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllyk şanly baýramçylygynyň öň ýanyndaky günlerde «Türkmengaz» döwlet konserniniň önümçilik desgalaryny üpjünleýiş müdirliginiň Marydaky 2-nji bazasyna Hytaý Halk Respublikasyndan satyn alnan täze tehnikalar — gaz berýän guýulary düýpli abatlamak üçin göteriji buraw desgalary gelip gowuşdy. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň döwletimiziň baş baýramy mynasybetli türkmen gazçylaryna ajaýyp toý sowgady boldy.

Hytaý Halk Respublikasynyň «Jereh» kompaniýasynyň önümi bolan «Xji-750» kysymly, ýokary tehnologiýaly buraw desgalary gaz berýän guýulary ýerasty hem düýpli abatlamak üçin niýetlenilendir. Täze desga gazly guýulary düýpli abatlamakda ozalky ulanylýan enjamlardan iş öndürijiliginiň has ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Desganyň ýene-de bir aýratynlygy, ol guýulary ýerasty we düýpli abatlaýyş işlerini bäş müň metr çuňluga çenli aralykda ýokary hilli geçirmeklige ukyplydyr. Doly awtomatlaşdyrylan bu tehnikanyň ýük göterijiligi bir ýüz segsen tonna deňdir. Guýularda abatlaýyş işleri geçirilende, turbalary guýa goýbermek, ýokary galdyrmak we beýleki çylşyrymly işleri gysga wagtda, çalt amal edip bilmegi onuň ýene-de bir aýratynlygydyr. Bu bolsa guýynyň abatlanylýan möhletiniň dowamlylygyny gysgaltmaga ýardam berer. Täze tehnikalarda sürüji üçin oňaýly, amatly iş şertleri döredilendir.

Täze tehnikalar bada-bat konserniň iri önümçilik düzümleri bolan «Marygazçykaryş», «Döwletabatgazçykaryş», «Lebapgazçykaryş» müdirliklerine bölünip berildi.

Başga makalalar
1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


16205f91e7a529.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň 2052-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.