Aşgabatda 17-19-njy noýabrda «Iran Project» sergisi we türkmen-eýran işewürler forumy geçiriler

16:53 16.11.2023 3745

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9232/original-16555bf209339b.jpg

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2023-nji ýylyň 17–19-njy noýabrynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisini geçirmäge taýýarlanýar.

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň Söwda-senagat edarasynyň metbugat gullugynyň salgylanyp habar  bermegine görä, ýöriteleşdirilen sergä Eýran Yslam Respublikasyndan 100-e golaý kompaniýa gatnaşar. Elli töweregi pawilýonda gurluşyk we gurluşyk materiallary önümçiliginde, tehniki we inženerçilik hyzmatlary, suw hojalygy, energetika, nebit we gaz, nebithimiýa, bilim hem-de söwda pudagynda işleýän kompaniýalaryň önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär. 

Şeýle hem 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda türkmen-eýran işewürlik forumyny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Bu çäreleriň çäklerinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary we eýranly telekeçiler geljekde ýakyn hyzmatdaşlygyny dowam etmek üçin resminamalara gol çekilmegine garaşylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 13-nji noýabrda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ali Mojtab Ruzbehani bilen geçirilen duşuşygynda Eýranyň Türkmenistanyň sebitdäki möhüm hyzmatdaşlarynyň biridigi we döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli ösüş depgininiň söwda-ykdysady ugurlardaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine laýyk gelýändigi bellenildi.

Başga makalalar
1627ca7ea95d69.jpeg
Gyýanly polimer zawodynda izobutanyň önümçiligi ýola goýlar

Balkan welaýatynda ýerleşen Gyýanly polimer zawodynda izobutan önümçiligi boýunça desga gurlar. Muňa Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň degişli karary şaýatlyk edýär.


160d2da437b328.jpeg
Žurnalyň täze sany çap edildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly syýasy-jemgyýetçilik, ylmy-publisistik žurnalynyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyndaky nobatdaky sany çap edildi.


165a8cd312d863.jpg
Türkmenistanyň Prezidenti Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti bilen Brýusselde geçiriljek maýa goýum forumyna týýarlyk meselesini maslahatlaşdy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň Ýewropa Komissiýasynyň wise-prezidenti Margaritis Şinas bilen geçiren duşuşygynda hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy diýip, TDH habar berýär.


160d03dab40e2e.jpeg
Türkmenistanda ilkinji Gün-ýel elektrik bekediniň gurluşygyna halkara bäsleşigi yglan edildi

Türkmenistanyň Energetika ministrligi Balkan welaýatynda ýurdumyzda 10 megawat kuwwaty bolan utgaşdyrylan ilkinji Gün we ýel elektrik bekedini «açaryny gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça halkara bäsleşigini yglan etdi. Teklipler 2021-nji ýylyň 6-njy awgustyna çenli kabul edilýär.


16205f91e7a529.jpeg
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň mejlisinde ýurdumyzy ösdürmegiň 2052-nji ýyla çenli ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşylýar

Şu gün ýurdumyzda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Onuň işine Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy – hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow başlyklyk edýär.