Aşgabatda 17-19-njy noýabrda «Iran Project» sergisi we türkmen-eýran işewürler forumy geçiriler

16:53 16.11.2023 842

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/9232/original-16555bf209339b.jpg

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2023-nji ýylyň 17–19-njy noýabrynda geçiriljek Eýran Yslam Respublikasynyň «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergisini geçirmäge taýýarlanýar.

«Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiriniň Söwda-senagat edarasynyň metbugat gullugynyň salgylanyp habar  bermegine görä, ýöriteleşdirilen sergä Eýran Yslam Respublikasyndan 100-e golaý kompaniýa gatnaşar. Elli töweregi pawilýonda gurluşyk we gurluşyk materiallary önümçiliginde, tehniki we inženerçilik hyzmatlary, suw hojalygy, energetika, nebit we gaz, nebithimiýa, bilim hem-de söwda pudagynda işleýän kompaniýalaryň önümlerini we hyzmatlaryny hödürlär. 

Şeýle hem 18-nji noýabrda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda türkmen-eýran işewürlik forumyny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Bu çäreleriň çäklerinde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzalary we eýranly telekeçiler geljekde ýakyn hyzmatdaşlygyny dowam etmek üçin resminamalara gol çekilmegine garaşylýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň 13-nji noýabrda Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ali Mojtab Ruzbehani bilen geçirilen duşuşygynda Eýranyň Türkmenistanyň sebitdäki möhüm hyzmatdaşlarynyň biridigi we döwletara gatnaşyklarynyň yzygiderli ösüş depgininiň söwda-ykdysady ugurlardaky hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegine laýyk gelýändigi bellenildi.

Başga makalalar
1614191853ba5e.jpeg
Türkmenistanyň biržasynda TNGIZT-de öndürilen Jet A-1 awiaýangyjy satylyp başlandy

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen Jet A-1 awiasion ýangyjynyň ilkinji tapgyrlary Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satlyga çykaryldy. Zawodyň täze önümi söwda gatnaşyjylarda uly gyzyklanma bildirdi we daşary ýurtly işewürler tarapyndan satyn alyndy.


16413eb5849a72.jpeg
Şerepli gaz ýatagynda ýene-de bir guýy önüm berdi

«Türkmengaz» döwlet konserni tarapyndan düzülen maksatnamalaýyn meýilnama laýyklykda, «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň gazçylary häzir Mary welaýatynyň çägindäki Şerepli, Kelleli, Garabil gaz ýataklarynda guýularyň burawlamak işlerini ýokary depginde alyp barýarlar. Burawlaýjylar täzelikde Şerepli gaz ýatagynyň 02 belgili ulanyş — baha beriş guýusyndan senagat taýdan ähmiýetli tebigy gaz akymyny aldylar.


161419e4341e31.jpeg
Türkmenistan ýanwar-awgust aýlarynda tebigy gazyň çykarylyşyny we eksportyny düýpli artdyrdy

2021-nji ýylyň 8 aýynda Türkmenistanda tebigy gazyň gazylyp alnyşy 55 milliard kub metrden geçdi. Bu geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden 10,4 milliard kub metr köpdür.


164140e2430d50.jpeg
Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr

Türkmenistan türkmen gazyny Türkiýä ibermek baradaky meselä şu gün seretmäge taýýardyr. Bu barada türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkiýe Respublikasyna iş saparynyň çäklerinde Türki Döwletleriň Guramasynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň nobatdan daşary mejlisine gatnaşanda çykyşynda belledi diýip, TDH habar berýär.


16412ba17c3eb6.jpeg
Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda senagatda, energetikada we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşyldy

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatarystan işewürlik maslahatynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň arasynda senagat, energetika, oba hojalygy we ulag ulgamlarynda netijeli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.