Türkmenistanyň wekilleri BSG-niň wekilleri bilen Daşary söwda tertibi hakynda Ähtnamanyň taslamasyny maslahatlaşdylar

15:56 02.05.2024 1288

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10700/original-16631dfe58e4f1.jpg

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynda geçirilen ylmy-amaly maslahat Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň geljegine bagyşlandy diýip, ORIENT habar berýär.

Maslahatda çykyş edenler Türkmenistan bilen BSG bilen hyzmatdaşlygyň geljegi hakynda belläp geçdiler. Gürrüň şeýle hem Bütindünýä söwda guramasyna agzalyk – Türkmenistanyň daşary söwda tertibi hakynda Ähtnama bilen bagly ilkinji resminamany taýýarlamak hakynda gitdi.

Bu Ähtnama BSG goşulýan ähli döwletler üçin hökmany we binýatlyk resminama bolup durýar. Ony işläp düzmegiň barşynda agzalyk bilen bagly meseleler boýunça ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn gepleşikler geçirilýär.

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde Mejlisiň, ugurdaş ministrlikleriň we pudak edaralarynyň gatnaşmagynda Bütindünýä söwda guramasynyň we Aziýa ösüş bankynyň bilermenleriniň gatnaşmagynda bu Ähtnamany işläp taýýarlamak boýunça “Ýol kartasyna” laýyklykda duşuşyklar geçirildi. Şeýle gepleşikleriň tapgyry 2023-nji ýylyň iýulyndan 2024-nji ýylyň apreli aralygynda geçirildi. Işewür gepleşikleriň barşynda BSG-niň bilermenleri Guramanyň Ylalaşyklarynyň ählisiniň kadalary we düzgünleri bilen tanyşdylar.

Ähtnamada Halkara söwda merkeziniň (HSM), ABŞ-nyň Halkara ösüş boýunça agentliginiň (USAID), Aziýa ösüş bankynyň (AÖB) we beýleki halkara guramalarynyň we maliýe institutlarynyň tehniki kömegi netijeli peýdalanylýar.

Şeýle hem Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi BSG agzalyk  bilen baglylykda işiniň çäklerinde milli kanunçylyk binýadyny BSG-niň kadalaryna we ýörelgelerine laýyk getirmegiň üstünde iş alyp barýar.

Hususan-da, halkara guramalary bilen bilelikde maliýe-ykdysady, pul-karz, gümrük, söwda we beýleki degişli ulgamlarda birnäçe kanunçylyk namalaryny seljerme işleri geçirilýär. Olaryň netijesi boýunça Türkmenistanyň Mejlisi bilen kanunçylyk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly çäreleri başlamak meýilleşdirilýär.

Mejlisiň çäklerinde çykyş edenler 2020-nji ýylyň iýul aýynda bu guramada Türkmenistanyň synçy derejesini alandygyny, 2022-nji ýylyň fewral aýynda BSG-niň Ženewada geçirilen Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň BSG-niň doly hukukly agzasy bolmak üçin ýüz tutmagynyň netijesinde Türkmenistana BSG-na goşulyşýan döwlet (“işjeň synçy”) derejesini bermek hakynda karara gelnendigini, şeýle hem BSG-niň Sekretariaty bilen hyzmatdaşlygy giňeltmekde öňde duran birnäçe ugurlar barada teklipler öňe sürlendigi aýdyldy.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.