Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň kompaniýalary Zähmeti goramagyň Bütindünýä gününe bagyşlanan maslahat geçirdiler

15:33 30.04.2024 1322

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/10670/original-166309b1870a13.jpg

“Dragon Oil” kompaniýasy “Türkmennebit” döwlet konserniniň goldaw bermeginde ýurdumyzda 28-nji aprelde bellenilip geçilýän Zähmet goramagyň Bütindünýä güni mynasybetli zähmet goramagy, howpsuzlyk tehnikasy we ekologiýa howpsuzlygy dolandyrmak boýunça maslahatyň guramaçysy bolup çykyş etdi. Bu barada “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetinde habar berilýär.

Foruma nebitgaz çykaryş, logistika, uglewodorodlary ibermek, şeýle hem hojalyk idegi we iýmit ulgamynda iş alyp barýan türkmen we daşary ýurt kompaniýalarynyň ýolbaşçylary we öňdebaryjy hünärmenleri gatnaşdy.

“Dragon Oil” kompaniýasynyň baş ýerine ýetiriji direktory Ali Raşid al-Jarwan we “Türkmennebit” DK-nyň başlygy Guwanç Agajanow ýygnananlaryň öňünde gutlag sözi bilen çykyş etdiler. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan ekologiýa howpsuzlygyna we zähmeti goramaklyga iň ýokary talaplary bildirýär. Şeýle hem bellenilişi ýaly, gaýtalanmajak ekoulgama eýe bolan Hazar deňzindäki taslamalar aýratyn ünsi talap edýär. Hazarda amala aşyrylýan ykdysady taslamalaryň ählisi iň ýokary halkara ekologiýa talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

Maslahatyň mejlislerinde howpsuzlygyň esasy wehimlerini dolandyrmagyň umumy ýörelgeleri we nebitgaz ulgamynda işleriň dürli görnüşleri alnyp barlanda zyýanlary azaltmak, deňiz daşamalaryny guramakda öňdebaryjy usullar, adam faktoryny azaltmak boýunça dünýäniň nebitgaz senagatynda hereket edýän tertipler we düzgünler, zähmeti goramak boýunça ýokary pudaklaýyn talaplary goldamak boýunça işgärleriň habarlylygyny we jogapkärçiligini ýokarlandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy.

«Dragon Oil», «Caspian Driller», «Odjfell», «ILK Construction, Sowda Gurlushyk Maslahat», «Injener Chozgutleri», «NCG Services Ltd.», «Schlumberger», «Baker Hughes», «Bue Marine», «Arassa Dеňiz» we beýleki kompaniýalaryň wekilleri nebitgaz ulgamynda howpsuzlygy dolandyrmak ulgamyny gowulandyrmaga gönükdirilen bilelikdäki başlangyçlary maslahatlaşdylar.

“Dragon Oil” Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz känlerini özleşdirmekde Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşlarynyň biri. Operasion işiň howpsuzlygyny we daşky gurşawyň goraglylygyny üpjün etmeklik kompaniýanyň işiniň esasy ugry bolup durýar.

Başga makalalar
1657019ea0a6fc.jpg
Türkmen-amerikan işewürlik maslahatynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Sişenbe güni Aşgabatda «Ýyldyz» myhmanhanasynda 10-njy Türkmen-amerikan işewürlik maslahaty geçirildi. Oňa iki ýurduň ugurdaş döwlet edaralarynyň we işewür düzümleriniň ýolbaşçylarydyr wekilleri gatnaşdylar.


16116115a1a9f4.jpeg
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidentini Özbegistana resmi sapar bilen gelmäge çagyrdy

Özbegistanyň Prezidenti Prezidenti Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Özbegistana resmi iş sapara çagyrdy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugatynyň penşenbe güni ýaýradan Özbegistanyň Prezidentiniň hormatly Prezidentimize iberen hatynda aýdylýar.


161160eefc894c.jpeg
Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirligi önümçiligiň möçberlerini düýpli artdyrýar

Lebap welaýatynyň Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça önümçilik müdirliginiň işgärleri Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna mynasyp zähmet üstünlikleri bilen barýarlar. Şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik meýilnamasyny 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 106,8% ýerine ýetirip, 44 müň tonna töweregi suwuklandyrylan gaz öndürdi.


16114f66e90302.jpeg
Emomali Rahmon Gurbanguly Berdimuhamedowy ŞHG-niň ýubileý sammitine gatnaşmaga çagyrdy

Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Duşanbe şäherinde 16-17-nji sentýabrda geçiriljek Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ŞHG) sammitine gatnaşmaga çagyrdy. Bu barada «Neýtralnyý Türkmenistan» gazetinde neşir edilen hatda aýdylýar.


1657019873a3ec.jpg
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktoryny kabul etdi

Sişenbe güni Prezident Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ» işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik Stýuarty kabul etdi diýip, TDH habar berýär.