Paýtagtymyz baýramçylyk lybasyna beslenýär

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1044/original-15faa2f5567abf.png
Şu ýyl türkmen halky üçin aýratyn, taryhyň sahypalaryna altyn harplar bilen ýazyljak ýyl bolar. Çünki «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip yglan edilen 2020-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň halkara derejesinde ykrar edilenine şanly 25 ýyl dolýar. Günler bizi bu şöhratly se Hormatly Prezidentimiz ýylyň bütin dowamynda ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna taýýarlyk görmek meselelerini hemişe gözegçilikde saklamak bilen, bu babatda degişli ýolbaşçylara görkezmeleri berýär. Gahryman Arkadagymyzyň 22-nji oktýabrda geçiren iş maslahatynda hem bu şanly s

In order to read the article