Döwrebap desganyň eksport önümleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1002/original-15fa0f8a924652.png
Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň ruhubelent işgärleri ýetip gelýän şanly baýramlary — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyny hem-de Nebitgaz senagaty we geologiýa işgärleriniň gününi ýokary önümçilik görkezijileri bilen garşylamak ugrunda joşgunly zähmet çekýärler. Şu ýyly Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň kärhanalaryny döwrebaplaşdyrmaga uly üns berýär we möhüm çözgütleri kabul edýär. Şeýle aladanyň netijesinde ýokarda ady agzalan iri senagat kärhanasynda hem düýpli özgerişlikler bolup geçdi. Oňa, ilkinji nobatda, ýol bitumyny öndürýän utgaşdyr

In order to read the article