15f343b9f24619.png
GADAMLARY BATLY GAZ AKDYRYJYLAR
26.08.20 - 16:25

Milli ykdysadyýetimiziň binýatlyk pudagy «Türkmengaz» döwlet konserniniň edara-kärhanalarynda işleriň ýokary depginde we sazlaşykly bolmagynda möhüm ähmiýete eýe hasaplanýan iri düzümleriň biri-de «Türkmengazakdyryş» birleşigidir. Birleşigiň esasy wezipesi tebigy gaz çykaryjy kärhanalardan alynýan «mawy ýangyjy» ýokary basyşly gaz geçirijiler arkaly ähli welaýatlarymyza we Aşgabat şäherine akdyrmakdan ybarat. Bu işler, ýagny ilaty, edara-kärhanalary,


15f343abe19621.png
ARKALAŞYKLY IŞ NETIJE BERÝÄR
26.08.20 - 13:19

Hormatly Prezidentimiziň daşary döwletlerden tapgyrlaýyn satyn alyp berýän döwrebap ulaglarynyň hasabyna «Türkmengaz» döwlet konserniniň Ulaglar müdirliginiň tehniki binýady yzygiderli täzelenilýär. Dürli kysymly ýük hem-de ýöriteleşdirilen awtoulaglaryň, ýokary iş öndürijilikli, kuwwatly traktorlaryň uly toplumyny özüne birleşdirmegi kärhananyň hünärmenlerine, sürüjilerine işleri Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň talaplaryna laýyk, täzeçe guramaklyga ýardam berýär.


15f34362004c00.png
TÄZE GUÝY ÖNÜM BERDI
26.08.20 - 13:20

Balkan welaýatynyň çägindäki Uzynada meýdançasynda burawlanan 8-nji gözleg guýusyndan 7 müň metre golaý çuňluga aralaşylyp, tebigy gazyň senagat akymy alyndy. Bu möhüm işi «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň «Türkmennebitgazgözleg» trestiniň «Lebapnebitgazgözleg» ekspedisiýasynyň baýlyk agtaryjylary üstünlikli ýerine ýetirdiler. Şeýle jogapkärli sargydy buraw desgasynyň başlygy Halmyrat Rozyýewiň ýolbaşçylygyndaky burawlaýjylar toparynyň agzalary abraý bilen berjaý etdiler.


15f34359942326.png
NEBITÇILERIŇ ZÄHMET ÜSTÜNLIKLERI
26.08.20 - 09:26

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz döwlet derejesindäki geçirýän mejlislerinde, maslahatlarynda edýän maksatnamalaýyn çykyşlarynda, kabul edýän Kararlarydyr çözgütlerinde ýangyç-energetika ulgamyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi, şonuň bilen birlikde-de, gazylyp alynýan tebigy baýlyklary gözläp tapmagy we çykarmagy,


KÄRHANANYŇ TÄZE BINASY
26.08.20 - 13:24

Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň Baýramaly nebit önümleri kärhanasynyň täze, döwrebap binasy ulanylmaga berildi. Ol müdirligiň Hojalyk hasaplaşygyndaky abatlaýyş-gurluşyk müdirliginiň Mary welaýat bölüminiň gurluşykçylary tarapyndan ýokary hil derejesinde guruldy.


15f33d13f3646e.png
TÄZE ÖNÜMLER ÖNÜMÇILIGE ORNAŞDYRYLÝAR
26.08.20 - 14:51

«Daşoguznebitgazgurluşyk» trestiniň gurluşyk-gurnama düzümleriniň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýip atlandyrylan şu ýylyň ilkinji aýyny ýokary zähmet netijelerine besleýärler. Bu trestiň ussat gurluşykçylary welaýatyň çäginde dürli maksatly binalary gurmak, nebitgaz pudagyna degişli edara-kärhanalar tarapyndan bina edilýän ymaratlara, täze gurulýan gaz geçirijilere zerur bolan demirbeton önümlerini öndürmek bilen bir hatarda,


15f33d0d091d5e.png
ÝOKARY NETIJELER GAZANYLÝAR
26.08.20 - 14:47

Hormatly döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçen ýylyň 19-njy noýabrynda ýurdumyzyň nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylary bilen geçiren iş maslahatynda ýangyç-energetika pudagyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmek,


15f33cf582674b.png
TÜRKMEN NEBITÇILERINIŇ INNOWASION ÜSTÜNLIKLERI
26.08.20 - 15:36

Türkmen nebitçileri «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, pudagyň öňünde goýlan wezipeleri üstünlikli amala aşyrmakda hormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli we yzygiderli syýasaty bilen baglanyşykly döwrebap talaplardan ugur alyp, senagat derejesindäki täze nebit gorlaryny gözläp tapmak, önümli gatlaklaryň hem-de känleriň üstüni açmak,


15f33cdc42c6fc.png
NAÝYPDAKY NETIJELI IŞLER
26.08.20 - 14:12

Türkmen topragynyň astynda bol gorlary bolan uglewodorod serişdeleri ýurdumyzyň durmuş-ykdysady taýdan okgunly ösmeginde, ilatymyzyň eşretli durmuşda ýaşamagynda möhüm orny eýeleýär. Hormatly Prezidentimiz bu uly baýlygy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem, dünýä döwletlerinde abadançylygy, asuda ýaşaýşy berkarar etmegiň hyzmatynda goýýar.


15f33ccf9bb37b.png
SUW DESGASYNYÒ HYZMATY
26.08.20 - 14:06

Gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käniniň ulanyş guýularyndan tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmakda, çykarylýan gazy düzümindäki kükürtden arassalamakda, ony harytlyk görnüşine ýetirmekde bu ýerdäki baş desgalar bilen birlikde kömekçi ulgamyň kärhanalarynyň hem uly hyzmatynyň bardygyny aýtmak gerek. «Marygazakdyryş» müdirliginiň Durmuş taýdan dolandyryş edarasynyň suw, bug üpjünçilik sehiniň «Galkynyş» suw arassalaýjy desgalar toplumy hem şeýle kärhanalaryň biridir.


15f33cb90e65e3.png
TÜRKMENISTANYŇ NEBITGAZ PUDAGY — YKDYSADY ÖSÜŞIŇ DAÝANJY
26.08.20 - 14:04

Energiýa serişdeleri ýurdumyzyň ykdysady ösüşinde uly orna eýedir we Ýeriň jümmüşindäki üsti açylan, çaklanylýan baý nebit we gazyň gor serişdeler binýady onuň geljeginiň esasyny emele getirýär. Şonuň bilen baglylykda, bu baýlyklardan ýerlikli peýdalanmagy üpjün etmek esasy wezipeleriň biri bolup durýar.


15f3386f872fef.png
YGTYBARLY ÜPJÜN EDILÝÄR
26.08.20 - 13:56

Häzirki zaman dünýäsiniň ösüşlerini ykdysadyýetiň nebitgaz toplumyndan üzňe göz öňüne getirmek mümkin däl. Biziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Diýarymyz bolsa bu gün dünýäniň ýangyç-energetika babatynda öňdebaryjy döwletleriniň hatarynda tanalýar. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň «Türkmennebitönümleri» baş müdirligi tarapyndan içerki bazary nebit önümleri we harytlyk ýaglar bilen ygtybarly üpjün etmekde göreldeli işler bitirilýär.


15f33862ddd468.jpeg
NEBITÇILERIŇ DURMUŞYNY ÖWRENEN ALYM
26.08.20 - 16:54

Taryh ylymlarynyň doktory Şyhberdi Annagylyjow 1930-njy ýylda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda dünýä inýär. 1947-nji ýylda Lebap welaýatyndaky mugallymçylyk institutyna okuwa girip, 1951-nji ýylda ony üstünlikli tamamlaýar. 1951 — 1954-nji ýyllarda Bäherden we Gökdepe etraplarynyň mekdeplerinde mugallymçylyk edýär. Gökdepe etrabynyň bilim bölüminiň usulyýet otagynyň müdiri bolýar. 1954 — 1957-nji ýyllarda SSSR-iň Ylymlar akademiýasynyň etnografiýa institutyna aspirantura okuwa girýär.


15f33850f6d75e.jpeg
TÄZE SEPGITLERE UGUR ALYNDY
26.08.20 - 16:46

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary hem özüniň mübärek gadamy bilen halkymyza egsilmez şatlyk we ýokary ruhubelentlik getiren «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» diýlip atlandyrylan täze — 2020-nji ýylyň işlerine guramaçylykly girişdiler. Müdirligiň gazçylary häzirki gyş günlerinde welaýatyň ilatyny hem-de edara-kärhanalaryny tebigy gaz bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, demirgazyk welaýatyň obadyr şäherlerinde ýyladyş ulgamlarynda ilat tarapyndan gymmatly «mawy ýangyjyň» aýawly ulanylmagy ugrunda hem netijeli işleri alyp barýarlar.


15f3384507fe97.jpeg
ÇAGALARYŇ DYNÇ ALYŞ MÖWSÜMI ŞATLYK-ŞOWHUNA BESLENDI
26.08.20 - 16:33

Yurdumyzda durmuşyň gül-gunçasy çagalaryň tomusky we gyşky dynç alyş möwsüminde wagtyny netijeli geçirmegi üçin ähli amatly şertler bar. Çagalaryň müňlerçesi ýylyň-ýylyna «Awaza» milli syýahatçylyk zolagyndaky we welaýatlarymyzdaky döwrebap merkezlerde talabalaýyk dynç alýar we saglygyny pugtalandyrýar. Bu ugurda hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen Gökdere jülgesinde gurlan dynç alyş we sagaldyş merkezleri uly ähmiýete eýe bolup durýar.