15f3596fb9c65a.png
Gumdagly nebitçileriň batly gadamlary
26.08.20 - 16:44

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Gumdagnebit» nebitgaz çykaryş müdirliginde soňky ýyllarda amala aşyrylýan işler özüniň juda netijeliligi bilen tapawutlanýar. Bu baýry, şol bir wagtyň özünde-de, düýpli täzelenişi başdan geçirýän kärhanada hereket edýän guýulardan alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberi yzygiderli artdyrylýar. Türkmen topragynyň genji-käni bolan «gara altynly» ýataklary gözläp tapmak we olary senagat taýdan özleşdirmek işi bu hazynalar mesgeninde 1948-nji ýylda başlandy.


15f35952bd1e4f.png
Türkmen-koreý hökümetara toparynyň duşuşygy
26.08.20 - 16:36

2020-nji ýylyň 24-nji iýunynda nebitgaz toplumynyň merkezi binasynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý hökümetara toparynyň ýolbaşçylarynyň arasynda göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.


15f3592e5b2227.png
Milli senagatymyzyň kerwenbaşysy
14.08.20 - 05:22

Dünýäniň ykdysady babatda güýçli depginde ösýän döwleti hökmünde ykrarnama eýe bolan türkmen Diýarynda uglewodorod çig mallaryny durnukly çykarmak, nebitdir gazy gaýtadan işläp, olary ýokary hilli harytlara öwürmek, iň bir kämil enjamlardyr tilsimatlary önümçilikde netijeli peýdalanmak bilen bu ulgamyň kärhanalarynyň tehniki binýadyny düýpli pugtalandyrmak, önümçilik düzümlerini ygtybarly döwrebaplaşdyrmak yzygiderli alnyp barylýar.


15f35925537811.png
Täze tehnikalar gelip gowuşdy
14.08.20 - 05:20

Hormatly Prezidentimiziň doglan gününiň öňüsyrasynda «Türkmengaz» döwlet konserniniň Tamponaž müdirligine Russiýa Federasiýasyndan döwrebap ýöriteleşdirilen sementleýji tehnikalaryň täze tapgyry gelip gowuşdy. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň beýleki pudaklarynda bolşy ýaly, nebitgaz ulgamyndada häzirki zamanyň iň täze tehnologiýalaryny giňden ulanmak, önümçilige dünýä tejribesini ornaşdyrmak baradaky tabşyryklarynyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär.


15f359182c400f.png
Başarnygy bilen adyganlar
26.08.20 - 03:42

Malaý «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň iri gaz känleriniň biridir. Bu ýatakdan indi köp ýyllardan bäri tebigy gaz uly möçberde gazylyp alynýar. Guýulardan önüm alnyşyny artdyrmak, işleri täze talaplara laýyklykda guramak maksady bilen bu ýerde tutumly işler ýaýbaňlandyrylýar. Olaryň hatarynda gaz käninde oturdylan ölçeg hem-de barlag enjamlaryny we olaryň işine gözegçiligi amala aşyrýan ulgamy täzelemek bilen baglanyşykly alnyp barylýan işleri görkezmek bolar.


15f3590c4e240c.png
Arkalaşykly işiň miwesi
14.08.20 - 05:13

«Türkmengaz» döwlet konserniniň Tomponaž müdirliginiň kämil tehnologiýaly, döwrebap ýöriteleşdirilen awtoulaglaryna döwletimiziň dürli künjeklerindäki gaz känlerinde ýygy-ýygydan gabat gelmek bolýar. Çünki kärhananyň önümçiligi burawlaýjylaryň, gaz çykaryjylaryň tebigy gazyň çykarylyşyny artdyrmak üçin meýdançalarda geçirýän işleri bilen pugta baglanyşykly.


15f358f6fcba4b.png
«Şatlyk» önümçilik edarasynda
14.08.20 - 05:08

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Daşoguzgazakdyryş» müdirliginiň işçi-hünärmenleri «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň her bir aýyny netijeli zähmet üstünliklerine besleýärler. Mälim bolşy ýaly, bu müdirligiň agzybir işgärleri Daşoguz welaýatynyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen üznüksiz üpjün etmek bilen bir hatarda, Döwletabat-Derýalyk gaz geçirijisiniň ugry boýunça türkmen gazynyň dünýä bazaryna çykarylmagy ugrunda hem öwgä mynasyp işleri alyp barýarlar.


15f358e4bce91c.png
Geofizikleriň ynamly gadamlary
14.08.20 - 05:06

Hormatly Prezidentimiziň kabul edýän taryhy kararlarydyr çözgütlerine laýyklykda, ata Watanymyzyň nebitgaz toplumynyň senagat hem-de eksport kuwwatlyklarynyň pugtalandyrylmagyna, tezeçil tehnologiýalary, öňdebaryjy işläp taýýarlamalary önümçilige içgin ornaşdyrmak esasynda pudaklaýyn düzümleriň döwrebaplaşdyrylmagyna gönükdirilen ösüş maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi özüniň oňyn netijelerini berýär.


15f35865b54559.png
Önümçilik tejribelikleri dowam edýär
26.08.20 - 14:52

Şu günler ýurdumyzyň ähli başlangyç hünär okuw mekdeplerinde 2019 — 2020-nji okuw ýylynyň ahyrlanmagy bilen önümçilik okuw tejribelikleri guramaçylykly dowam edýär. Hormatly Prezidentimiziň «Bilim almak, hünär öwrenmek, durmuşa taýýar bolmak her bir ynsan üçin uly bagtdyr» diýen paýhasly sözlerinden ugur alyp, başlangyç hünär okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek we ýurdumyzyň nebitgaz toplumyna zerur bolan orta bilimli hünärmenleri taýýarlamak işi täze taryhy eýýamyň möhüm wezipeleriniň birine öwrüldi.


15f358561e2eaf.jpeg
Nebitgaz toplumy — türkmenistanyň ykdysadyýetiniň strategik pudagy
26.08.20 - 14:39

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasyna laýyklykda amala aşyrylýan halk hojalygynyň esasy pudaklaryny döwrebaplaşdyrmak we ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalar öz oňyn netijelerini berýär.


15f3581677c20f.png
Mährem sähranyň gerçekleri
26.08.20 - 14:22

Biz Agamyrat Jumabaýew bilen wagtal-wagtal habarlaşyp durýarys. Şonda söhbedimiziň dowamy her gezek onuň ýolbaşçylyk edýän böleginde gazanylýan netijeler, işgärleriň gündelik iş-aladalary hakyndaky meselä syrygýar. Gürrüňdeşimiz «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň Kükürtli liniýa önümçilik bölegine ýolbaşçylyk edýär.


Demirgazyk goturdepe: täze guýulardan nebit alyndy
26.08.20 - 14:13

Türkmenistanyň günbataryndaky Demirgazyk Goturdepe nebitgazly ýatagyny özleşdirmek işleri batly depginlerde dowam edýär. «Yug-Neftegaz» (Singapur) kompaniýasy bu ýerde iki guýynyň — 332-nji we 316-njy guýularyň buraw işlerini tamamlady, olaryň her biriniň taslama çuňlugy bäş müň metre barabardyr. Guýulary burawlamagyň barşynda «gara altynyň» senagat möçberindäki akymy alyndy.


15f357e1e47c1d.png
Gözlegleriň gerimi giňelýär
26.08.20 - 14:00

Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmek boýunça jogapkärli wezipeleri kesgitledi. Olar «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasynda» öz aýdyň beýanyny tapdy. Maksatnamada bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmäge «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň Lebap geofizika ekspedisiýasynyň agzybir işgärleriniň hem netijeli gatnaşýandyklaryna alnyp barylýan giň gerimli işler aýdyň şaýatlyk edýär.


15f357d2a23ec3.png
Şahamçanyň durky täzelenýär
26.08.20 - 13:44

Ýurdumyzda durmuş-ykdysady taýdan ösüşi çaltlandyrmagyň daýanjy bolan ýol-ulag düzümi ileri tutulyp ösdürilýär. Hormatly Prezidentimiz bu meseläni mydama üns merkezinde saklamak bilen, möhüm wezipeleri öňde goýýar. Olara laýyklykda ýerlerde anyk we netijeli işler giňden ýaýbaňlandyrylýar.


Nebitgaz toplumyna gönükdirilýän maýa goýumlarynyň möçberi artýar
26.08.20 - 04:53

Nebitgaz senagaty Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolup, onuň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlaryna laýyklykda ýangyç-energetika toplumyny döwrebaplaşdyrmaga we ösdürmäge uly möçberde maliýe serişdeleri goýberilýär.