Zähmet gadamlary batlanýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2867/original-16136f1d24478d.jpeg
Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda barha ösüşleriň täze belentliklerine çykýan eziz Watanymyzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk şanly baýramçylygyny sowgatly garşylamak ugrundaky asylly maksat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň edara-kärhanalarynyň her birinde zähmet joşgunyny emele getirdi. «Türkmeng Olaryň «Marygazüpjünçilik» müdirliginiň buýurmalary esasynda Mary welaýatynyň obalarynda hem-de şäherlerinde ýokary we orta basyşly gaz geçirijilerini gurmak boýunça ýerine ýetirýän işleri möhüm ähmiýete eýedir.

In order to read the article