Döwrebap zähmetiň netijesi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2823/original-1612e007473471.jpeg
Garaşsyz, baky Bitarap ata Watanymyz Türkmenistan häzirki wagtda dünýäniň uglewodorod çig mallarynyň gorlaryna baý döwletleriniň hataryna girmek bilen, ýangyç-energetika ulgamynda ägirt uly taslamalary işläp taýýarlamakda hem-de olary üstünlikli durmuşa geçirmekde tutanýerli işleri bitirmegiň höt Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, dünýäniň çar künjüne uzaýan gaz geçirijiler, gurluşyklary depginli alnyp barylýan ägirt uly kärhanalar hem muňa doly şaýatlyk edýär. Bu dünýä nusgalyk işleriň her birinde «Türkmennebit» döwlet konserniniň düzümleriniň zähmet toparlarynyň

In order to read the article