Möwsüme taýýarlyk baş wezipe

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2822/original-1612e0025dbf57.jpeg
«Daşoguzgazüpjünçilik» müdirliginiň gazçylary häzirki döwürde demirgazyk welaýatyň ilatyny we edara-kärhanalaryny gymmatly «mawy ýangyç» bilen bökdençsiz üpjün etmek bilen bir hatarda, gaz desgalaryny güýz-gyş möwsümine taýýarlamak ugrunda hem depginli işleri alyp barýarlar. Bu ugurda müdirligiň Etrapda gaz geçirijilerini we desgalaryny düýpli abatlap, gyşa taýýarlamak ugrunda badalga berlen işleriň döwrüň ruhuna mahsus derejede guralmagynda «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň Gurluşyk-gurnaýyş müdirliginiň Daşoguz welaýatyny gazlaşdyrmak boýunça ülşüniň etrapdaky şahamçasynyň ussasy Sol

In order to read the article