Watanyň egsilmez güýji-kuwwaty

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/2745/original-1611b5ce673067.jpeg
Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň ösen tehnologiýalaryna daýanýan häzirki zaman desgasynyň dabaraly ýagdaýda işe giriziljek güni indi uzakda däl. Ondaky işler ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, Türkmenistany dünýäniň ösen ýurtlarynyň hataryna deňleşdirmek ugrunda ýadawsyz alada edýän hormatly Pre Garaşsyzlyk ýyllarynda gurlan we ýurdumyzyň ýokary depginde ösmegine hyzmat edýän bu kuwwatly, häzirki zaman desgalarynda ünsümizi jemlemegimiziň özüne ýetesi sebäpleri bar. Ol bolsa atlary agzalan täze elektrik stansiýalaryň ählisiniň tebigy gazda işleýändigi bilen baglydyr. Şeýle desgalaryň işe

In order to read the article