Goşmaça nebit almagyň ussatlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1874/original-1605ad4d4743af.jpeg
Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny ýylsaýyn täze belentliklere götermekde we ýeriň jümmüşinden alynýan uglewodorod çig mallarynyň möçberlerini artdyrmakda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň nebitgaz çykaryş müdirlikleriniň Balkan welaýatyndaky guýulary düýpli abatlaýyş topa Bu gazanylan üstünlik «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda hem netijeli işler bilen berkidilýär. Muňa şu ýylyň geçen iki aýynda tutuş trest boýunça 78-e derek 84 sany guýynyň gaýtadan hatara goşulmagy hem aýdyň şaýatlyk edýär. Gürrüňi edilýän döwürde trest boýunça 7 müň 6

In order to read the article