Yhlasly zähmet — ösüşe medet

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1842/original-1605049ec24759.jpeg
Geçýän her gün, her hepde, her aý bizi üstümizdäki ýylyň taryhy wakasyna — Türkmenistanyň beýik Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk senesine barha ýakynlaşdyrýar. Mukaddes baýramy uly üstünlikler, ajaýyp zähmet ýeňişleri bilen şöhratlandyrmak her bir zähmetkeşler köpçüliginiň baş maksadydyr. «Türkmen Eýsem, üstümizdäki ýylyň geçen iki aýynda müdirlikde nähili netijeler gazanyldyka? Biz şeýle sowal bilen müdirligiň merkezi önümçilik dispetçer gullugynyň başlygy Berdi Berdimetowa ýüzlenenimizde ol:

In order to read the article