Beýik işler ruhuňy galkyndyrýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1563/original-1601938c269e50.png
Geçen aýyň ahyrlarynda hormatly Prezidentimiz paýtagtymyz hem-de onuň töweregi boýunça iş saparyny amala aşyranda, halkymyzyň milli guwanjy bolan alabaý itleri we olary ösdürip ýetişdirmegiň dowam etdirilişi bilen gyzyklandy. Döwlet Baştutanymyz Türkmen alabaý itleriniň baýramynyň Türkmen bedewiniň milli baýramy bilen utgaşdyryp geçirilmeginiň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Habar berilmegine görä, onuň çäklerinde alabaý itleriniň gözellik bäsleşigi, degişli päsgelçiliklerden geçmek boýunça ýaryşlar guralar.

In order to read the article