Gözelligiňe iller aşyk, Aşgabat!

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1562/original-1601937adc671f.png
Aşgabadyň gülläp ösüşi, gözümiziň alnynda özgerýär. Bagtly durmuşyň sakasy saglyk, agzybirlik, abadan durmuş. Ine, şular berkarar Watanymyzda jemlenen. Ösüş we özgeriş ýurdumyzyň islendik künjeginde bar. Dünýäni haýrana goýýan Aşgabat welin, bu babatda nusga alarlyk. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şa Gurmagyň ösüşdigini, adamlaryň durmuşynyň gowulanmasydygyny, geljegiň rowaçlanmasydygyny, arzuwlaryň amala aşmasydygyny, ömrüň ruhy taýdan baý we maddy taýdan üpjün bolup dowamata sapmasydygyny bileniňden soň, onuň gudraty mälim bolýar. Ine, şeýle gudratly işler biziň keremli topragymyzda amala a

In order to read the article