Burawçylaryň üstünlikleri

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1561/original-160193582c9b26.png
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda, önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaklyga gönükdirilen giň möçberli işleri durmuşa geçirmekde «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» Müdirligiň zähmetsöýer burawlaýjylary eziz Watanymyzyň baş baýramy bolan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň uludan belleniljek toýuna özleriniň zähmet sowgatlary bilen barmak üçin öwgä mynasyp iş alyp barýarlar. Has takygy, geçen 2020-nji ýylyň dowamynda nebitgaz çykaryş kärhanalaryna

In order to read the article