Suw arassalaýjylaryň gaýratly gadamlary

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1559/original-160193373146e5.png
«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Marygazçykaryş» müdirliginiň «Galkynyş» gaz käniniň guýularyndan tebigy gazyň çykarylmagynda, şu ýerdäki «mawy ýangyjy» kükürtden arassalaýan baş desgalarda gazyň ýokary tehnologiýaly enjamlar arkaly arassalanylyp, harytlyk görnüşine ýetirilip, sarp edijilere ugra Hytaý Halk Respublikasynyň hünärmenleriniň türkmen kärdeşleri bilen bilelikde gurup, ulanmaga berlen bu kärhana gaz gorunyň möçberi boýunça dünýäde öňdäki orunlaryň birini eýeleýän «Galkynyş» gaz käniniň edara-kärhanalaryny arassa suw bilen üznüksiz üpjün edýär.

In order to read the article