Dil — milletiň baýlygy

Ýurdumyzda beýik Garaşsyzlygymyz gazanylandan soň mukaddes ene dilimiziň, şol sanda daşary ýurt dilleriniň öwrenilişiniň gerimi has giňedi. Dil — bu gymmaty egsilmeýän, özboluşly aýratynlyklary, dil birlikleri bilen hemişe üsti ýetirilýän milletiň hazynasy. Döwlet, ilkinji nobatda, öz diliniň üst Ýurdumyz özbaşdak döwlet hökmünde ykrar edilenden soň, beýleki ugurlar bilen birlikde dil biliminde hem uly özgerişler durmuşa geçirildi. Dil milli äheňler, gadymy ýörelgeler, pederlerden miras galan many-mazmunly ýürege juda ýakyn şireli sözler, söz düzümleri bilen baýlaşdy. Şol sanda dil öz ösü

In order to read the article