Hazar — dostluk we hyzmatdaşlyk deňzi

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1523/original-1600fe13a1afea.jpeg
Aşgabatda Hazar deňzindäki «Dostluk» ýatagynyň uglewodorod serişdelerini bilelikde gözlemek, işläp geçmek we özleşdirmek hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda ähtnama gol çekmek dabarasy boldy. Bu çärä göni wideoaragatnaşyk Şanly wakanyň möhüm ähmiýeti barada aýtmak bilen, döwlet Baştutanymyz bu resminama biziň ýurtlarymyzyň energetika pudagyndaky hyzmatdaşlygy we özara düşünişmek gatnaşyklaryny berkitmäge, iki iri energetika döwletiniň ägirt uly özara mümkinçiliklerini açmaga, Hazar deňziniň sebitinde durnukly ener

In order to read the article