Işeňňir işde belli

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/1097/original-15fb3a38788b9f.png
Şu günler her bir zähmet adamy, zähmetkeşler köpçüligi ýetip gelýän uly baýramy — Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyny mynasyp derejede garşylamagy, bu beýik senäni zähmet ýeňişlerine beslemegi maksat edinýär. Hormatly Prezidentimiziň ata Watanymyzy gülledip ösdürmek, ilatyň Öňdebaryjy bölege tejribeli we guramaçy hünärmen Muhammet Mergenow başarjaňlyk bilen ýolbaşçylyk edýär. Biz ondan «Türkmenistan — Bitaraplygyň mekany» ýylynyň geçen on aýynda ýeten sepgitleri, öňlerinde goýýan belent maksatlary hakynda soranymyzda ol:

In order to read the article