Geologlar Lebap welaýatynda geljegi uly meýdançalarda gözlegleri alyp barýarlar

06:00 26.08.2020 79

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/373/original-15f2146b1731f1.jpeg

«Türkmengeologiýa» DK-nyň Lebap ekspedisiýasynyň hünärmenleri welaýatyň geljegi uly meýdançalarynda geologiýa gözleg işleriniň ugruny ynamly kesgitleýärler. Şu ýylyň geçen alty aýynda geofiziki gözlegleriň we guýulardaky işleriň möçberi düýpli artdy.

Häzirki wagtda iri möçberli gözleg işleri nebitgaz serişdeleriniň çaklanylýan meýdanlarynda alnyp barylýar. Işiň esasy maksady — plastlaryň geologiki gurluşyny öwrenmek, uglewodorod serişdelerini ýüze çykarmak we alnan maglumatlaryň esasynda çuňlaşdyrylan buraw işlerine taýýarlamak bolup durýar.

Ekspedisiýanyň düzüminde iki sany partiýa hereket edýär. «Altyn asyr türkmen 3D» seýsmiki partiýasynyň işi Malaý gaz käniniň çäginde alnyp barylýar, 2D 61-nji geofiziki partiýa bolsa gözleg işlerini Topazguýy meýdançasynda alyp barýar. Seýsimiki enjamlaryň netijeli ulanylmagy, şeýle hem ýokary hünär taýýarlykly hünärmenler tarapyndan Topazguýy meýdançasyndaky plastlaryň gurluşy we aýratynlyklary barada anyk hem doly maglumat almak üçin geçirilýän barlag işleri 2020-nji ýylyň noýabr aýyna çenli gözleg işleriniň birinji tapgyryny tamamlamaga we indikisine geçmäge mümkinçilik berýär.

Bu ugurda ýüzden gowrak tejribeli hünärmen zähmet çekýär. Täze geljegi uly meýdançalary ýüze çykarmak işlerinde göçme seýsmiki enjamlar we beýleki desgalar hereket edýär. Topazguýy meýdançasynda geçirilen barlag işlerinden alnan maglumatlar, şeýle hem onuň töwereginde ýerleşen Naýyp, Demirgazyk Gazojak gaz känlerinden alnan maglumatlar onuň geljeginiň uludygyna güwä geçýär.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.