Westport Trading Europe Limited TNGIZT-de haýalladylan kokslama üçin desgalar toplumyny gurýar

05:43 26.08.2020 84

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/372/original-15f22cf9fcc90b.jpeg

ABŞ-nyň Westport Trading Europe Limited (WTL) kompaniýasy TNGIZT-niň çäginde haýalladylan kokslama we gudrony deasfaltlaýjy desgalar toplumyny gurýar. Umumy bahasy 120 mln ýewro bolan taslamany durmuşa geçirmek işi 2019-njy ýylyň ahyrynda başlandy. Gurluşygy 2022-nji ýylda tamamlamaklyk meýilleşdirilýär.

Häzirki wagtda işler ýokary depginde alnyp barylýar. Döwrebap ýokary tehnologik enjamlaryň çekilmegi, önümçilik prosesleriniň işjeňleşdirilmegi, maliýeleşdirmekligiň netijeli usuly, şeýle hem zähmet bölünişiginiň sowatly paýlanylmagy muňa aýdyň şaýatlyk edýär.

Haýalladylan kokslama boýunça täze desganyň ulanyşa girizilmegi her ýylda 900 müň tonna çig mal almaklygy üpjün eder. Gudrony deasfaltlama boýunça enjamyň ýyllyk öndürijiligi 500 müň tonna möçberinde meýilleşdirildi.

WTL kompaniýasy şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda kuwwatlylygy bir million tonna kuwwatlykly «ЭЛОУ-АТ» elektroduzlaşdyrma blokly nebiti atmosfera daşaýjy täze desgany «açary gowşurmak» şerti bilen gurmak boýunça bäsleşikde hem ýeňiş gazandy.

Täze desganyň işe girizilmegi bilen Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy nebit koksynyň, benziniň, suwuklandyrylan gazyň we ýokary hilli ýol bitumynyň önümçiligini artdyrar.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.