Türkmenistanyň Prezidenti TNGIZT-niň baş direktoryny belledi

07:47 26.08.2020 96

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/347/original-15f1ed910eff3c.png

Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory wezipesine Döwran Gurbangeldiýewiç Çişiýew bellenildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bu Karara anna güni gol çekdi.

Öň, D.Çişiýew «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň baş direktorynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji bolup işleýärdi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçen giňişleýin mejlisinde ýurt Baştutany TNGIZT-iň şol wagtky baş direktory Batyr Amanowy döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy wezipesine belläpdi.

Häzirki güne çenli iri kärhananyň baş direktory wezipesini toplumyň baş inženeri wagtlaýyn ýerine ýetirdi.

TNGIZT — nebiti we gazy gaýtadan işlemek boýunça Türkmenistanyň iri kärhanasydyr. Toplumda etillendirilmedik awtobenzin, awiasion we tehniki kerosin, dizel ýangyjy, mazut, çalgy ýaglary, polirpopilen, peç ýangyjy, ýeňil gazoýl, nebit koksy, suwuklandyrylan gaz, gurluşyk we ýol bitumy we ýurdumyzyň eksport potensialyny düzýän beýleki nebit önümleri öndürilýär.

TNGIZT-niň düzümine Türkmenbaşynyň we Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodlary, nebit önümlerini saklamak we ýüklemek boýunça Kenar kärhanasy we beýleki düzüm bölümleri degişlidir.

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy ýylyň birinji ýarymynda 2 million 950 müň tonna golaý nebit çig malyny gaýtadan işläp, meýilnamany 103 göterim ýerine ýetirdi.

Başga makalalar
15f73033b57900.jpeg
Türkmenistan Hytaýa gaz ibermek boýunça öňdeligi saklaýar

Türkmenistan Hytaýa turba geçiriji gaz eksportunyň göwrümi boýunça birinji orunda durýar, bu barada hytaý gümrükhanasynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen Interfaks habar berýär.


15f3b64dcbb423.jpeg
OPEC+ ýurtlary iýul aýynda nebit çykarmaklygy çäklendirmek boýunça ylalaşygy 95% ýerine ýetirdiler

Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEC+ ylalaşygyny ýerine ýetirmegiň derejesi iýul aýynda 95%-e ýetdi. Iýunda bu görkeziji 107% boldy. Şeýlelikde, guramanyň döwletleri iýulda bazardan 9,2 mln b/g nebit azaldyp, ylalaşygy 0,5 mln b/g amal etmediler. Bu netijeleri OPEC+ tehniki geňeşi duşenbe güni getirdi, diýip TASS belleýär.


15f3cc3e613486.jpeg
Türkmenistan Türkiýä propileniň iberilişini artdyrýar

Baku – Tbilisi – Kars (BTK) demir ýol geçelgesi boýunça Mersine (Türkiýe) türkmen propileni ýüklenen 40 sany konteýner bardy, diýip Trend agentligi «Ady konteýner» OOO azerbaýjan kompaniýasyna salgylanyp habar berýär.


15f744e065df4e.jpeg
TNGIZT-niň önümçilik görkezijileri ýokarlanýar

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda şu ýylyň sekiz aýynyň jemleri boýunça ýokary hilli önümleriň önümçiliginiň durnukly ösüşini gazanmagy başardy.


15f3e537894ab0.jpeg
Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda kanunyň taslamasy makullandy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow, Türkmenistanyň Konstitusion toparynyň başlygy «Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek hakynda» Türkmenistanyň Konstitusion kanunynyň taslamasyny makullamak hem-de ony Halk Maslahatyna hödürlemek hakynda Konstitusion toparyň kararyna gol çekdi.