Sanly tehnologiýalar nebit çykarylyşa ornaşdyrylýar

https://www.oilgas.gov.tm/storage/posts/206/original-15f07069308c77.jpeg

«Türkmennebit» döwlet konserniniň kärhanalarynda ornaşdyrylan sanly tehnologiýalar nebiti gözlemek, känleri işläp taýýarlamak we nebiti çykarmak prosesiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berdi.Häzirki wagtda sanlylaşdyrmaklyk konserniň ähli ulgamlaryna ornaşdyrylýar, bäsdeşlik artykmaçlygyny üpjün etmek bilen tehnologiki we önümçilik diwersifikasiýasy üçin esas bolup durýar.Önümçiligiň netijeliliginiň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin hünärmenler optiki-süýümli geçirijileriň kömegi bilen DK-nyň Balkanabatdaky ähli bölümçelerini işlenip taýýarlanylýan «Uzboý», «Burun» we «Barsagelmez» känlerine birikdirdiler.Bu çäreler ýüz kilometrden uzak bolan buraw desgalaryndan telemetriýa we wideogözegçilik maglumatlaryny almak işini amatlaşdyrdy. Öz gezeginde, ol ýagdaýyň üýtgemegine tiz çäre görmäge, enjamyň näsazlygyny hasaba almaga, geologo-tehnologik maglumatlary geofiziklere we konserniň merkezi edarasyna geçirmäge mümkinçilik berdi.Mundan başga-da, konserniň nebit çykarýan kärhanalarynda ştangalaýyn çuňluk nasoslary bilen enjamlaşdyrylan guýularda nebiti çykarmaklygy dolandyrýan ulgamlary awtomatlaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu guýularyň işine gözegçilik etmek üçin maglumat-enjam toplumlarynyň ornaşdyrylmagy uzak wagtlap ulanyşda bolýan nebit känleriniň düşewütliligini ýokarlandyrar.Guýularyň işiniň awtomatlaşdyrylmagy maglumatlary toplamak we seljermek, şeýle hem uzakdan gözegçilik işini ýeňilleşdirer . Döwrebaplaşdyrmagyň başlangyç tapgyrynda uzakdan dolandyryş ýagdaýyna 550 sany ulanyş guýusy geçiriler.«Türkmennebit» DK «Awtomatizasiýa-Metrologiýa-Ekspert» (Russiýa Federasiýasy, Ufa) inžinerçilik kompaniýasy bilen konserniň rezeuar parkyny enjamlaşdyrmak üçin UMF300 köpfazaly dereje ölçeýjileriň 50 toplumyny satyn almak boýunça şertnama baglanyşdy. Bu sanly enjam hil we mukdar görkezijilerini almaga we nebitiň/suwuň faza ara derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär.Häzirki wagtda «Türkmennebit» DK känden ilkinji nebiti almaklyga çenli işleriň möhletini gysgaltmaga, şeýle hem nebiti çykarmagyň we gaýtadan işlemegiň ähli tapgyrlarynyň netijeliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sanly taslamalary durmuşa geçirýär.

Başga makalalar
15f0d596235c4b.jpeg
Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Owganystanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini maslahatlaşdylar

13-nji iýulda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri Elmar Mamedýarow we Owganystan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministriniň wezipesini w.ýe.ýe. Mohammed Hanif Atmaryň arasynda onlaýn görnüşinde duşuşyk geçirildi.


15f0ea44b5b734.jpeg
OPEC nebite bolan islegiň 2020-nji ýylda günde 90,7 mln barrele çenli pese düşüp, 2021-nji ýylda 97,7 mln barrele çenli ýokarlanmagyna garaşýar

2020-nji ýylda nebite bolan islegiň çaklamasy günde 100 müň barrele çenli — günde 90,7 mln b/g ýokarlandyryldy, bu bolsa 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende günde 8,9 mln b/g aşaklamany aňladýar, diýip Interfaks habar berýär. Şol bir wagtda 2021-nji ýylda suwuk uglewodorodlaryň sarp edilişi 7 mln b/g artyp — 97,7 mln b/g bolar. Muňa garamazdan, bu görkezijiler COVID-19 pandemiýasyndan öňki döwürdäkiden aşakda bolmagynda galýar, diýip gurama habar berýär.


15f0e95667a16e.jpeg
Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligi köçelerde we jemgyýetçilik ýerlerinde örtük dakynmagy maslahat berýär

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanyşykly häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin, köçelerde we beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde bolýan wagtyňyz agyz-burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.


15f11395863629.jpeg
«Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşyk geçirildi

16-njy iýulda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen «Merkezi Aziýa – Hytaý» formatyndaky ministrler derejesindäki birinji duşuşykda syýasy-diplomatik ugur boýunça hyzmatdaşlygy ilerletmek hem-de söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarynda özarahereketler maslahatlaşyldy, diýip ýurduň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.


15f1026d631c21.jpeg
«Lebapgazçykaryş» Naýyp käninde elektrik üpjünçiliginiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrýar

Naýyp gaz käninde 220/110/35 podstansiýasynyň düýpli abatlaýyş işleri ýokary depginlerde alnyp barylýar. Abatlaýyş işlerine «Türkmengaz» DK-nyň «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň 60-dan gowrak hünärmenleri gatnaşýarlar.