Täzelikler

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Beýik Britaniýadan, Owganystandan we beýleki döwletlerden gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini we M-100 kysymly mazudy satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna tekiz boýalan...

Türkmenistan Belarusdan Garlyk DBT-nyň gurluşygyny tamamlamak boýunça çäreleri görmegi soraýar

Şu gün Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Türkmenistanyň Hökümetiniň ygtyýarlandyrylan wekilleri bilen Türkmenistana iş sapary bilen gelen premýer-ministriň orunbasary A.Kalininiň ýolbaşçylygynda Belarus Respublikasynyň wekiliýetiniň arasynda duşuşyk geçirildi, diýip Turkmenportal habarlar saýty habar berýär. Gepleşikleriň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleriniň giň toplumy maslahatlaşyldy. Türkmenistanda belarus kompaniýalary tarapyndan durmuşa geçirilýän aýry-aýry taslamalara aýratyn üns berildi. Mälim bolşy ýaly, şol taslamalaryň içinde...

Türkmen-owgan serhedinde nebit önümlerini ugradýan terminalyň gurluşygy tamamlanyp barýar

«Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konserniniň hünärmenleri Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynyň Ymamnazar gümrük nokadynda nebit önümlerini kabul edýän, saklaýan we ugradýan terminalda enjamlary oturtmak işlerini alyp barýarlar. Germaniýanyň we Italiýanyň öňdebaryjy öndürijileriniň öndüren senagat kompýuterleri, monitorlar, prosessorlar, nasoslar, işlediş apparatlary ýaly enjamlary oturtmak işi türkmen-owgan serhediniň golaýynda gurulýan, kuwwatlylygy ýylda 540 müň tonna barabar bolan terminalyň gurluşygynyň tamamlaýjy...

Türkmenistanyň Prezidenti ulag-aragatnaşyk ulgamynyň taslamalarynyň durmuşa geçirilişi bilen tanyşdy

Lebap welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow iş maslahatyny geçirdi we onda sebit we halkara ähmiýetli möhüm ulag-aragatnaşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilişi bilen tanyşdy. Maslahata Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, birnäçe ministrlikleriň we edaralaryň, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary, şeýle hem Lebap welaýatynyň häkimi gatnaşdy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ý.Kakaýew ýangyç-energetika toplumynda  işleriň ýagdaýy hem-de...

Özbegistan we Türkmenistan söwda-ykdysady gatnaşyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak isleýär

Söwda-ykdysady gatnaşyklaryny diwersifikasiýalaşdyrmak meseleleri Daşkentde geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara iş toparynyň nobatdaky mejlisinde seredilip geçildi, diýlip Interfaks Özbegistanyň hökümetiniň habarlar gullugyna salgylanyp habar berýär. «Iş toparynyň mejlisinde Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky barha ýokary depginlere eýe bolýan haryt dolanyşygyny mundan beýläk hem artdyrmak, söwda-ykdysady gatnaşyklary diwersifikasiýalaşdyrmak, eksport-import nomenklaturalaryny giňeltmek meseleleri ara...

HBS: OPEK döwletleri Alžirde geçen duşuşygyň dowamynda nebit çykarylyşyny çäklendirmegi ylalaşdylar

Reuters-iň çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä, OPEK nebitiň çykarylyşyny bir günde 32,5 mln barrele çenli azaltmak kararyna geldi. Bu görkeziji awgustdakydan 2,7 göterim azdyr (bir günde 33,4 mln barrel). Şeýle hem, her ýurt üçin nebit çykarmaklygyň derejesiniň noýabrda geçjek resmi duşuşykda kesgitlenilmegine garaşylýar. Petromatrix-iň analitigi Olwýe Jeýkobyň bellemegine görä, häzir bazarlar duşuşygyň nebitiň bahasyna nähili täsir...

BMG Aşgabatda halkara söwdanyň statistikasy boýunça sebit maslahatyny geçirýär

27-29-njy sentýabrda paýtagtymyzdaky «Arçabil» myhmanhanasynda harytlaryň we hyzmatlaryň halkara söwdasy boýunça statistika maglumatlarynyň hilini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sebit maslahaty geçirildi. Maslahat Birleşen Milletler Guramasynyň Statistika bölümi, Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti we BMG-niň Ösüş maksatnamasy tarapyndan guraldy. Maslahatyň işine BMG-niň Statistika bölüminiň, Eýranyň, Hytaýyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň wekilleri, Gazagystanyň  hem-de Hindistanyň ykdysadyýet we  söwda döwlet edaralarynyň hünärmenleri...

Dünýäniň öňdebaryjy nebit öndürijileri Alžirde OPEK-iň forumynda ylalaşyk gazanmak isleýärler

26-28-nji sentýabrda Alžirde Halkara energetika forumy geçirildi. Bu çäräniň çäklerinde OPEK guramasyna girýän döwletleriň resmi däl duşuşygy meýilleşdirildi. Şol duşuşykda nebiti çykarmagyň derejesini peseltmek babatdaky gepleşikleri gaýtadan dikeltmeklige garaşylýar. Şunuň bilen bir hatarda bilermenleriň aglabasy nebiti çykarmagyň derejesini çäklendirmek boýunça ylalaşyklaryň OPEK-iň çäklerinde gazanylyp bilinjekdigine şübhelenýärler. Galyberse-de, Eýran bilen Saud Arabystanynyň garaýyşlary bu ýerde esasy hökmünde...

Üstünlik – yhlasly zähmetiň netijesi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi öňlerinde goýlan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirýärler. Şu ýylyň başyndan bäri 32 million manatlyk hyzmat gurnaldy, 8 aý üçin meýilnama 122,7 göterim ýerine ýetirildi. Şeýle hem sütünleri sementlemek boýunça işler üstünlikli ýerine ýetirildi. Bu ýerde 22 göterim derejeli ösüş meýilnamalaşdyrylan sepgitden has artyk boldy. «Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň...

Uzynada guýusynda 4500 metr çuňluga ýetildi

Türkmenistanyň günorta-gündogarynda ýerleşýän möhüm ähmiýetli Uzyndada meýdanynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň Körpeje barlag-buraw müdirliginiň işgärleri täze uglewodorod ýataklaryny tapmak maksady bilen ýurduň taryhynda ilkinji aşa çuňlukdaky guýyny burawlamagy dowam edýärler. Guýynyň taslama çuňlugy 7150 metre barabardyr. Şeýle jogapkärli iş «Gaýrat» medalynyň eýesi, tejribeli burawçy Annatuwak Saparowyň ýolbaşçylygyndaky topara tabşyryldy. Häzirki wagtda burawçylar 4500 metr çuňluga ýetdiler. Bu çuňluga...

Daşkentde türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alnyp maslahatlaşylýar

26-27-nji sentýabrda Daşkentde geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek hökümetara iş toparynyň nobatdaky mejlisinde özara bähbitli hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Işewür gepleşikleriň gün tertibine söwda-ykdysady gatnaşyklaryň dürli ugurlary, ulag-üstaşyr ulgamynda, energetikada, oba we suw hojalyk ulgamlarynda, maşyngurluşykda, himiýa senagatynda hyzmatdaşlyk meseleleri girizildi. 23-nji sentýabrda geçirilen Ministrler kabinetiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi...

Türkmenistan howa barada Pariž ylalaşygyna gol çekdi

Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň umumysyýasy gepleşikleriniň «meýdançasynda» wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow howanyň üýtgemegi barada Pariž ylalaşygyna gol çekdi, diýlip BMG-niň habarlar merkezinde habar berilýär. Bellenilişi ýaly, Pariž ylalaşygy howanyň üýtgemegi baradaky BMG-niň Çarçuwaly Konwensiýasyna agza-gatnaşyjy ýurtlaryň 21-nji mejlisinde kabul edildi. Bu ylalaşyk az uglerodly we ekologiýa taýdan durnukly geljegi üpjün etmäge gönükdirilendir. Onda...

Söwda dolanyşygyny artdyrmakda Türkmenistanyň esasy hyzmatdaşlary kesgitlenildi

Häzirki wagtda Türkmenistanyň esasy daşarky söwda hyzmatdaşlary hökmünde Hytaý, Türkiýe we Eýran çykyş edýär, diýip Trend agentligi «Нейтральный Туркменистан» gazetine salgylanyp ýazýar. 2012-2015-nji ýylda Hytaý bilen daşary söwda dolanyşygy 7-den 9,5 mlrd amerikan dollaryna çenli barabar boldy. Türkmenistanyň Hytaýa eksportynyň esasyny tebigy gaz düzýär. Şunuň bilen birlikde, Türkmenistanyň Hytaý bilen söwda dolanyşynda arassa girdejisi amatly durnukly...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen polipropileni, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar kerosinini, binýatlyk ýagy satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa, Beýik Britaniýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Şweýsariýa, Türkiýe, Azerbaýjan, Ukraina ýaly ýurtlardan gelen...

Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň DIM-leriniň ýolbaşçylary Nýu-Ýorkda gepleşikleri geçirdiler

Energetika, ulag we ynsanperwer ulgamlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin oňaýly şertleri döretmek meseleleri Azerbaýjanyň DIM-niň ýolbaşçysy Elmar Mamedýarow bilen Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredowyň arasynda geçirilen gepleşikleriň özenini düzdi, diýip Trend habarlar agentligi Azerbaýjanyň DIM-ne salgylanyp habar berýär. Duşuşyk Nýu-Ýorkda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisine gatnaşmaklygyň çäklerinde bolup geçdi. Bellenilişi ýaly, duşuşygyň...

2014