Täzelikler

OPEK 2016-njy ýylda dünýäde nebite bolan isleg boýunça çaklamasyny bir günde 10 müň barrele çenli artdyrdy

Nebiti eksport ediji ýurtlaryň guramasy (OPEK) 2016-njy ýylda dünýäde nebite bolan isleg boýunça çaklamasyny bir günde 10 müň barrele çenli artdyrdy, diýlip OPEK-iň oktýabrdaky dokladynda aýdylýar. Täzelenen çaklama laýyklykda 2015-nji ýyl bilen deňeşdirilende 2016-njy ýylda nebite bolan isleg 1,24 million barrel artar. Şunuň bilen birlikde 2016-njy ýylda dünýäde nebite bolan isleg sentýabrdaky çaklama bilen deňeşdireniňde günde...

YÖB TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny maliýeleşdirmek üçin 700 million amerikan dollary möçberinde karz berýär

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky Yslam ösüş banky bilen TOPH gaz geçirijisiniň türkmen bölegini gurmagyň taslamasyny ABŞ-nyň 700 million dollary möçberinde maliýeleşdirmek hakynda Ylalaşyga gol çekdi. Şu gün Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynda habar bermeklerine görä, bu waka 2016-njy ýylyň 8-nji oktýabrynda Waşingtonda (ABŞ) Halkara pul gaznasynyň we Bütindünýä bankynyň güýzki mejlisiniň barşynda bolup...

Nebitgaz toplumynyň medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan forum geçirildi

Şu gün Türkmenistany nebitgaz toplumynyň Aşgabatdaky medeni-işewürlik merkezinde Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan «Nebit, gaz – meniň genji-hazynam, Garaşsyzlyk – meniň ganatym hem baky guwanjym!» atly forum geçirildi. Maslahat «Türkmennebit» döwlet konserni we «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ tarapyndan gurnaldy. Forumyň çäklerinde maslahat geçirildi. Onda «Türkmengaz», «Türkmennebit», «Türkmennebitgazgurluşyk» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň,...

OPEK nebit bazarynda ýakynda wagtda durnuklylygyň gazanylmagyna garaşýar

OPEK öz çözgütleriniň nebitiň ammarlarda saklanýan ätiýaçlyklarynyň tiz wagtda azalmagyna we bazarda isleg bilen teklibiň deňagramlaşmagyna ýardam etmegine garaşýar, diýip guramanyň baş sekretary Muhammet Barkindo Stambulda geçirilen XXIII Bütindünýä energetiki maslahatynda eden çykyşynda aýtdy, diýip Trend azerbaýjan habarlar agentligi habar berýär. Baş sekretaryň belleýşi ýaly, Alžirde gazanylanlar diňe bir OPEK ýurtlarynyp içinde däl, eýsem oňa girmeýän...

Aşgabatda geçirilen Türkmen-tatar işewürler maslahatynda 2019-njy ýyla çenli hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna gol çekildi

Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlarda 2017-2019-njy ýyllarda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Tatarystan Respublikasynyň (Russiýa Federasiýasy) Hökümetiniň arasynda hyzmatdaşlyk Maksatnamasyna hem-de Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy bilen Tatarystan Respublikasynyň Ylymlar akademiýasynyň arasynda ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk hakynda Ähtnama gol çekilmegi Aşgabatda geçirilen türkmen-tatar işewürler maslahatynyň möhüm ähmiýetli netijeleriniň biri boldy. Tatarystanyň wekiliýetiniň düzümine hökümet düzümleriniň, pudaklaýyn ministrlikleriň, döwlet edaralarynyň we täjirçilik...

Nebitgaz pudagynyň kärhanalary Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisine gatnaşdylar

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanylan Söwda-senagat edarasynda açylan  Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisinde milli ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň giň mümkinçilikleri görkezildi. Energetika, senagat, gurluşyk, ulag, aragatnaşyk, oba senagat toplumy, lukmançylyk senagaty, bilim we beýleki ulgamlaryň ählisiniň depginli ösüşi ussatlyk bilen taýýarlanylan nusgalarda öz beýanyny tapdy. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sergä gatnaşyjylara iberen Gutlagynda bellenilişi ýaly, ykdysady we medeni-durmuş ulgamlarynda uly...

Tatarystan Türkmenistan bilen söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň ösüşiniň depginini ýokarlandyrmak isleýär – Rustam Minnihanow

Russiýanyň Tatarystan Respublikasynyň baştutanynyň metbugat merkeziniň habar berşi ýaly, Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçirilen ikitaraplaýyn gepleşiklerde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan-da, metbugat merkeziniň belleýşi ýaly, R.Minnihanowyň sözlerine görä, Tatarystan Türkmenistan bilen maşyn gurluşygy, awtomobil we gämi gurluşygy, energetika we nebitgaz toplumy, ýokary tehnologiýalar we maglumatlaşdyrma, dokma we azyk senagaty, oba hojalygy, saglygy goraýyş we...

Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan gelýän gaz üçin üstaşyr geçiriji bolmak isleýär

Türkiýe Russiýadan, Türkmenistandan, Ýakyn Gündogardan, Azerbaýjandan gelýän gaz üçin üstaşyr geçiriji bolmak isleýär diýip türk hökümetiniň ýolbaşçylary beýan edýär, diýip Halkara energetika maslahatynyň geçirilen ýeri bolan Stambuldan INTERFAKS habar berýär. Habarlar agentliginde bellenilişi ýaly, Türkiýäniň Prezidenti Rejep Ärdogan Halkara energetika maslahatynyň barşynda häzirki wagtda Türkiýede Azerbaýjandan Türkiýäniň üsti bilen Ýewropa gaz ugratmaga mümkinçilik berýän TANAP gaz...

Türkmenistan we Tatarystan söwda-ykdysady gatnaşyklary ösdürmegi meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Aşgabada iş sapary bilen gelen RF-iň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow duşuşygyň barşynda söwda-ykdysady ulgamy hyzmatdaşlygyň esasy ugurlarynyň hatarynda görkezip, bu ulgamda netijeli gatnaşyklary ösdürmek hem-de ikitaraplaýyn haryt dolanyşygynyň möçberlerini artdyrmak üçin uly kuwwatyň bardygyny bellediler. Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanda senagat infrastrukturalaryny düýpli özgertmäge, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli önümleriň giň toplumyny öndürmäge...

Türkmenistan tebigy gazdan peýdalanmak arkaly elektrik energiýasynyň önümçiligini ösdürýär

Häzirki wagtda Aşgabadyň günorta böleginde «Dagly» transformator bekediniň gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barylýar. 27-nji sentýabrda desganyň gurluşygynyň barşy barada tanyşmak maksady bilen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bu ýere gelip gördi. «Gurtly», «Abadan», «Olimp», «Aşgabat» beketleri ýaly bu beket hem daşary ýurt önüm öndürijileriň öndüren iň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilen häzirki zaman desgalarynyň biridir. Şeýle hem...

2016-njy ýylyň ahyryna çenli nebitiň bahasy barrel üçin 60 dollara barar – Saud Arabystanynyň energetika ministri

2016-njy ýylyň ahyryna çenli nebitiň bahasy barrel üçin 60 dollara barar – diýip Saud Arabystanynyň energetika, senagat we mineral serişdeleri ministri Haled bin Abdul al-Faleh Stambuldaky Halkara energetika forumynda çykyşynda belledi, diýip ИТАР-ТАСС habar berýär. «Oktýabrda ýa-da ýylyň ahyrynda onuň nurhu 60 dollara ýeter» diýip ol aýtdy. Geçen hepdede Brent kysymly nebitiň bahasy 2016-njy ýylyň dekabrynda getirilýän...

Nebitgaz toplumynyň işgärleri ählihalk ýowaryna gatnaşdylar

Şenbe güni ýurdumyzyň ähli künjeklerinde  Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda bag ekmek möwsüminiň nobatdaky tapgyryna badalga berildi. Türkmen paýtagtynda badalga alan bu möhüm çärä ilkinji bag nahalyny oturdyp döwlet Baştutanynyň hut özi gatnaşdy. Bag ekmek çäresine şeýle hem ýurduň pudak edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly daşary ýurt myhmanlary, halkara guramalarynyň wekilleri we hormatly ýaşulular gatnaşdylar. Ählihalk ýowaryna...

Brýusselde Owganystany dikeltmekde Türkmenistanyň infrastruktura taslamalarynyň ähmiýeti nygtalyp geçildi

Brýusselde geçirilen Owganystanyň ösmegi bilen bagly meselelere bagyşlanylan «Abadançylygyň we parahatçylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatynyň netijeleri boýunça Bilelikdäki Beýannama kabul edildi we onda TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygy, transmilli demir ýollarynyň çekilmegi hem-de goňşy ýurda iberilýän türkmen elektroenergiýasynyň eksport möçberlerini artdyrmak boýunça Türkmenistanyň maksada gönükdirilen işleri öz beýanyny tapdy. Şeýle hem 2017-nji ýylda Aşgabatda Owganystan...

Geçen hepdäniň biržä täzelikleri

Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen gidroarassalanan dizel ýangyjyny, uçar kerosinini, dizel ýangyjyny satyn aldylar. Şeýle hem Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan, Panamadan we beýleki ýurtlardan gelen täjirler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen agyr wakuumgazoýly we dizel ýangyjyny satyn aldylar. Bulardan başga-da,...

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

7-nji oktýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow  Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi, onda döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy we birnäçe resminamalar kabul edildi. Mejlisiň barşynda ýurdumyzyň wekiliýetiniň 4-5-nji oktýabrda Belgiýanyň paýtagty Brýussel şäherinde geçirilen “Abadançylygyň we parahatçylygyň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly halkara maslahatyna gatnaşmagy barada habar berildi. Işine BMG-niň Baş sekretary Pan Gi Mun,...

2014