Täzelikler

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» žurnalynyň nobatdaky sany çap edildi

Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda, «Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalynyň nobatdaky sany — 2016-njy ýylda üçünji sany çapdan çykdy. Neşiriň täze sanynyň esasy temasy ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösmegi üçin güýçli itergi beren döwletiň taryhyndaky möhüm ähmiýetli waka bagyşlandy. «Beýik üstünliklere beslenen çärýek asyr» atly makalada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ýaşulularyň...

HWG 2021-nji ýyla çenli nebitiň bahalarynyň barrel üçin 60 dollardan ýokarlanmajakdygyny çaklaýar

HWG 2021-nji ýyla çenli nebitiň bahalarynyň barrel üçin 60 dollardan ýokarlanmajakdygyny çaklaýar. Gaznanyň analitikileriniň pikirine görä, nebitiň ortaça bahasy 2017-nji ýylda barrel üçin 51 dollara çenli ýokarlanar. HWG-niň geçen gezekki çaklamasyna laýyklykda, 2021-nji ýyla çenli bahalar barrel üçin 50 dollardan geçmeli däldi. Beýanda şeýle hem şu ýyl barrel üçin 43 dollarlygyndan 2017-nji ýylda barrel üçin ortaça...

Türkmenistanda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek üçin ähli şertler döredilen – «Çalyk Enerji» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk

Ýurdumyzda iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek hem-de daşary ýurt maýa goýumlaryny höweslendirmek üçin iň amatly şertleriň döredilýär. Bu barada «Çalyk Enerji»  kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ahmet Çalyk Aşgabadyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak taslamasynyň çäklerinde gurlan desgalaryň toplumynyň 18-nji oktýabrda açylyş dabarasynda beýan etdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýolbaşçylygynda energetika düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän yzygiderli çäreler elektrik energiýasynyň önümçiliginiň artmagyny hem-de...

«General Electric» mundan beýläk hemTürkmenistanda iň öňdebaryjy tehnologiýalary ornaşdyrmagyny dowam eder – wise-prezidenti Rikardo Kordoba

Türkmen paýtagtyny energiýa bilen ygtybarly üpjün etmek bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegi Türkmenistanyň  Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň üstünlige eýe bolýandygyna şaýatlyk edýär. Bu barada «General Electric Power»  amerikan kompaniýasynyň Ýewropa ýurtlary, Russiýa, GDA döwletleri we Türkiýe boýunça täjirçilik wise-prezidenti Rikardo Kordoba Aşgabadyň elektrik üpjünçiligini gowulandyrmak taslamasynyň çäklerinde gurlan desgalaryň toplumynyň 18-nji oktýabrda açylyş...

Energetika pudagy Türkmenistanyň senagat taýdan ösmeginiň esasy bolup durýar

Energetika pudagy ýurdy senagat taýdan ösdürmegiň esasy bolup durýar, diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 18-nji oktýabrda «Aşgabatenergo» önümçilik birleşiginiň «Paýtagt»  dolandyryş merkeziniň açylyşynda sözledi. «Türkmenistanyň elektrik energetikasy pudagyny ösdürmegiň 2013-2020-nji ýyllar üçin konsepsiýasyna» laýyklykda, 2020-nji ýyla çenli ýurdumyzyň welaýatlarynda 14 sany gaz turbinaly elektrik stansiýasyny, elektrik geçiriji ulgamlary we paýlaýjy beketleri gurmak göz öňünde tutulýar. Häzire çenli Ahal, Lebap...

ABŞ-nyň nebit ätiýaçlyklary barada API-niň berýän maglumatlarynyň esasynda nebitiň bahasy ýokarlanýar

Amerikanyň nebit institutynyň (API) ABŞ-nyň «gara altyn» ätiýaçlyklary baradaky statistikasynyň maglumatlaryny getirmegi bilen nebitiň dünýä boýunça bahalary çarşenbede ýokarlanýar, muňa söwdalaryň maglumatlary şaýatlyk edýär, diýip РИА Новости habar berýär. 07.08 wagt bilen Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 0,93 göterim ýokarlanyp – barrel üçin 52,16 dollara ýetdi. WTI kysymly nebitiň noýabrdaky fýuçersleriniň bahasy 0,95...

Aşgabatda «General Electric» kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasy açyldy

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda «General Electric» amerikan kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasynyň açylyş dabarasy boldy. «General Electric» — möhüm energiýa taslamalaryny durmuşa geçirmekde Türkmenistanyň uzakmöhletli hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda gurlan we ulanmaga berlen elektrik beketleriniň we beýleki energiýa desgalarynyň birnäçesi, şol sanda paýtagtymyzdaky täze transformator podstansiýalary şu kompaniýanyň öndüren kuwwatly gazturbina desgalary...

Golaýdaky aşaklamadan soňra üýtgetmeleriň çäklerinde nebitiň bahasy ýokarlanýar

Nebitiň dünýä boýunça bahalary golaýda bolan aşaklamadan soňra sişenbe güni ýokarlanmagyny dowam edýär. Nebitiň çykarylyşyny çäklendirmek boýunça OPEK-iň gazanan ylalaşygyna bolan şübhe «gara altynyň» bahasynyň çalt ýokarlanmagyndan saklaýar, muňa söwda-geleşikleriniň maglumatlary şaýatlyk edýär, diýip РИА Новости habar berýär. Brent kysymly demirgazykdeňiz nebit garyndysynyň dekabrdaky fýuçersleriniň bahasy 0,60 göterim ýokarlanyp – bir barreli 51,83 dollara barabar boldy....

Eýran Ýewropanyň gaz bazarynda bäsdeşlik etmegi meýilleşdirmeýär

Eýran Ýewropanyň gaz bazaryndan Russiýany gysyp çykarmagy maksat edinmeýär. Bu barada Eýranyň nebit ministriniň gaz çykarmak meseleleri boýunça orunbasary, Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň dolandyryjy direktory Hamid Reza Araki beýan etdi. Bu barada Russiýanyň nebitgaz habarlar agentligi habar berýär. «Eýran ýewropa bazarlaryna suwuklandyrylan tebigy gaz arkaly çykmagy meýilleşdirýär, Russiýa bilen bäsleşmek ýa-da bu bazarda onuň ornuny almak...

Türkmenistanyň Mejlisi iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak boýunça Germaniýa bilen ylalaşygy tassyklady

«Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistan we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda Ylalaşygy tassyklamak hakynda» Karar Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on altynjy maslahatynda kabul edildi. Habar berlişi ýaly, Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda hökümetara ylalaşyk Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2016-njy ýylyň 29-30-njy...

Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň XIX maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygynyň öňüsyrasynda Aşgabatda Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň ХIХ maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada Ministrler kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Sapardurdy Toýlyýew geçen hökümet mejlisinde Prezidente hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, däp bolşy ýaly, paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde geçiriljek maslahata Türkmenistandan we birnäçe daşary ýurtlardan DTYB-niň agzalary gatnaşar. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň işiniň birleşdiriji...

Türkmenistanyň Mejlisi Prezident saýlawlarynyň senesini 2017-nji ýylyň 12-nji fewraly diýip kesgitledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky saýlawlary 2017-nji ýylyň 12-nji fewralynda geçiriler. Bu sene Türkmenistanyň Mejlisiniň bäşinji çagyrylyşynyň on altynjy maslahatynda «Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryny bellemek hakynda»  Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary esasynda halk deputatlary tarapyndan kesgitlenildi. Bu möwsüme ilkinji gezek partiýalaryň üçüsi, has takygy, Türkmenistanyň Demokratik partiýasyndan başga-da Senagatçylar we telekeçilik partiýasy hem-de Agrar partiýasy we raýatlaryň topary gatnaşar. 2017-nji ýylda geçiriljek...

26-27-nji noýabrda ulag ulgamy boýunça Aşgabat maslahatynyň çäklerinde halkara konwensiýalaryna we ylalaşyklaryna gol çekmek meýilleşdirilýär

26-27-nji noýabrynda Aşgabatda geçiriljek Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji Ählumumy maslahatynda birnäçe halkara konwensiýalaryna we ylalaşyklaryna, jemleýji resminamalara gol çekmek meýilleşdirilýär. Foruma görülýän taýýarlyk barada geçen anna güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde habar berildi. Hasabatyň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa BMG-niň ugurdaş düzümleri, şol sanda Ykdysady we durmuş meseleleri...

Geçen hepdäniň birža täzelikler

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini we dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen göni arassalanan benzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. Hytaýly we owganystanly işewürler tehniki ýody we...

Türkmenistan we Bütindünýä banky maliýe we makroykdysady ulgamlarda geňeş hyzmatlaryny bermek hakynda ylalaşdylar

Türkmenistanyň Maliýe ministrligi bilen Bütindünýä bankynyň Toparynyň arasynda  maliýe we makroykdysady ulgamlarda tölegli geňeş hyzmatlaryny bermek hakyndaky Ylalaşyga gol çekildi. Gol çekmek dabarasy Waşingtonda Bütindünýä bankynyň toparynyň Dolandyryjylar geňeşiniň we Halkara walýuta gaznasynyň her ýylda bolýan mejlisiniň çäklerinde geçdi. Bu resminamada geçirilmegi meýilleşdirilen çäreler işewürlik ugrunyň özgerdilmegine we bank pudagynda köpçülikleýin dolandyryş usulyna goldaw bermäge, karz...

2014