Habarlaryň arhiwi (2020-1-23)

Ýewropa öz gazynyň çykarylyşynyň pese düşmegi netijesinde STG-niň importyny artdyrýar

Ýewropa bazarlary geçen ýylda dünýäde suwuklandyrylan tebigy gazyň (STG) teklibiniň artyk bolmagynyň peselmegine ýardam etdi, diýip Interfaks Global Gas Analytics (GGA) synyna salgylanyp habar berýär. ÝB-de STG-niň importynyň umumy möçberi 2019-njy ýylda 75 mln tonna çenli artdy, bu bolsa 100 mlrd kub metre deň. 2018-nji ýylda bu görkeziji 62 mlrd kub metrdi. Geçen ýylda ÝB-niň importynyň...

Balkanabat NOHOM Türkmenistanyň nebit pudagy üçin hünärmenleri taýýarlaýar

Nebiti çykarmakda we gaýtadan işlemekde islendik bölümiň hünärmenleri ýokary hünär taýýarlygyna, oňat bilime eýe, şeýle hem azyndan, professional programma üpjünçiligine eýe bolmalydyr. Ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň meşhur okuw binalarynyň biri hem «Türkmennebit» DK-nyň Balkanabat nebit orta hünär okuw mekdebidir (BNOHOM). Her ýylda bu okuw edarasynda hünär taýýarlygynyň dürli ugurlary boýunça 1,3 müňden gowrak talyp bilim alýar, şol...

Türkmenistan we Wengriýa hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Wengriýanyň Budapeşt şäherinde geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-wenger toparynyň dördünji mejlisiniň gün tertibinde energetika ileri tutulýan ugur boldy. Bu barada ORIENT habarlar agentligi habar berýär. Şu jähetden türkmen gazyny Ýewropa ibermegiň mümkin bola ugry hökmünde Hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasyna garalyp geçildi. Şeýle hem gazhimiýa we Türkmenistanda polimerleriň önümçiligi ulgamynda taslamalar maslahatlaşyldy. Toparyň işine iki döwletiň ugurdaş...

2014