Habarlaryň arhiwi (2019-12-5)

OPEC+ ABŞ-nyň slanesli «altyn asyrynyň» ahyrlamagyny nygtaýar

ABŞ-da 2020-nji ýylda slanesli nebitiň çykarylyşynyň depgini haýallar. OPEC+ ýurtlarynyň ministrleriniň bu hili tassyklamasy duşenbe güni Bloomberg agentligi tarapyndan çap edilen materialda getirilýär, diýip TASS belleýär. Onuň çeşmeleriniň garaýşyna görä, şu hepdede geçiriljek OPEC+ ministrler geňeşine gatnaşyjylar «nebitiň çykarylyşynyň şu wagtky derejesini peseltmek däl-de, ýokarlandyrmagyň mümkinçiliklerini maslahatlaşarlar», «Munuň sebäbi näme? Olaryň pikirine görä, ABŞ-da nebitiň çykarylyşynyň...

Uzynada meýdançasynda gözleg-barlag işleri dowam edýär

Türkmenistanyň günbatarynda täze nebit we gaz känleriniň gözleg we barlag işleri dowam edýär. Günorta Uzynada meýdançasynda «Türkmennebit» DK-nyň nebitçileri bilen birlikde «Türkmengeologiýa» DK-nyň hünärmenleri bilen gözleg-barlag işlerini alyp barýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde taslama çuňlugy 6500 m bolan barlag guýusyny gurmaga taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Seýsmiki barlaglaryň netijesinde ýüze çykarylan meýdança düýpli buraw işlerine taýýar edildi. Käniň...

Türkmenistanyň we Russiýanyň arasyndaky haryt dolanyşygy türkmen ýangyç-energetika önümleriniň hasabyna artýar

Türkmenistanyň we Russiýanyň söwda-ykdysady gatnaşyklary ösüşiniň täze derejesine çykdy. Şu ýylyň 9 aýynda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 80 göterim ýokarlandy. Russiýaly işewür toparlarda we telekeçilerde ýurdumyzyň polietilen we polipropilen önümleri uly gyzyklanma döretdi. Russiýanyň Federal gümrük gullugynyň berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistandan import edilýän harytlaryň sanawynda plastmass önümleri birinji ýerde...

2014