Habarlaryň arhiwi (2019-12-4)

Nebitgaz senagaty: hünärmenler hünär derejesini ýokarlandyrýarlar

Nebitgaz toplumynyň ösdürilmegi ýurdumyz üçin strategik taýdan möhüm bolup durýar. hünärmenleriň we ýolbaşçylaryň bilim derejesine ýokary talaplar bildirilýär. Känleri işläp taýýarlamakda, önümçilikde we nebitgazy çykarmakda işlemeklik bolsa, professional taýdan ösmäge köpsanly mümkinçilikleri açýar. Marynyň nebit we gaz orta-ýöriteleşdirilen mekdebi dürli ugurlar boýunça hünär derejesini ýokarlandyrmak we hünär taýdan gaýtadan taýýarlamak boýunça okuw sapaklaryny geçirýär. Okuw ugurlary...

2020-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti tassyklanyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama laýyklykda, girdejiler boýunça 84 391,7 mln. manat möçberde we çykdajylar boýunça 84 291,7 mln. manat möçberde tassyklanyldy. Şeýlelikde, býujetiň girdejileri çykdajylardan 100 mln manat artykdyr. Kanuna laýyklykda, zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan...

2014