Habarlaryň arhiwi (2019-12-25)

Goturdepe käniniň önümçilik görkezijileri artýar

«Türkmennebit» DK-nyň düzümine girýän «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Goturdepe» ulag-tehnologik müdirligi Goturdepe meýdançasyny özleşdirmek boýunça netijeli işleri alyp barýar. Müdirligiň hünärmenleri ýöriteleşdirilen ulagyň tehniki üpjünçiligini, ýükleýiş-düşüriş işlerini, buraw desgalaryna barýan ýollaryň gurluşygyny amala aşyrýarlar. Müdirligiň ygtyýarynda — ygtybarly daşary ýurt tehnikalary, şol sanda awtokolonnalar, şeýle hem awtoabatlaýyş ussahanasy bar. «XJ-250» we «UPT-1-50» ýuk göteriji desgalaryň ulanylmagy işleri...

Ýaşyldepe meýdançasynda nebit çykarmak boýunça ýyllyk meýilnama ýerine ýetirildi

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazçykaryş» trestiniň «Ýaşyldepe» nebit we gazy çykarmak boýunça müdirliginiň esasy önümçilik görkezijileri ýokarlanýar. Çig nebitiň önümçiligi 193 müň tonna deň boldy, ýyllyk meýilnama 11 aýda üstünlikli ýerine ýetirildi. 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş depgini 1008 göterime deň boldy. Häzirki wagtda müdirlikde dürli ugurlarda 420 töweregi hünärmen zähmet çekýär. Nebitçiler ýurdumyzyň gündogar...

2014