Habarlaryň arhiwi (2019-5-21)

TOPH — tutuş sebit üçin ägirt uly taslama

TOPH — tutuş sebit üçin ägirt uly taslama. Bu barada Pakistanyň premýer-ministriniň nebit boýunça ýörite kömekçisi Nadim Baber X Halkara gaz kongresiniň çäklerinde TOPH taslamasyna bagyşlanyp geçirilen aýratyn bölümçäniň işine gatnaşmagynyň dowamynda ORIENT agentligine beren interwýusynda belledi. Baberiň şeýle hem belleýşi ýaly, «ýylyň başynda Türkmenistan we Pakistan bu babatda birnäçe resminamalara gol çekdi. Ýylyň ahyryna biz...

Türkmen energiýa geçirijileriniň ýaýradylmagy tutuş sebite oňaýly täsir edýär — Ýelena Panowa

Türkmen energiýa geçirijileriniň ýaýradylmagy tutuş sebite, aýratyn hem Günorta Aziýa oňaýly täsir edýär. Bu barada BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ýelena Panowa «Awazada» öz işine başlan X Halkara gaz kongresinde eden çykyşynda belledi. Panowanyň şeýle hem belleýşi ýaly, TOPH — Türkmenistanyň öz uglewodorod ätiýaçlyklaryny parahatçylygyň we goňşy sebitleriň durnukly ösmeginiň hatyrasyna gönükdirýändiginiň iň aýdyň mysalydyr. Energiýa geçirijileriniň ýaýradylmagynda...

«TGC -2019» gatnaşyjylar gaz ulgamynda döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlaryny maslahatlaşýarlar

Şu gün irden sagat 10:00-da «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda «Berkarar» myhmanhanasynda Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresi (TGС — 2019) öz işine başlady. Bu ýere iri nebitgaz, hyzmat ediş hem-de maslahat beriş kompaniýalaryň esasy menejerleri, pudaklaýyn ministrlikleriň we edaralaryň, abraýly halkara guramalaryň hem-de maliýe düzümleriniň, diplomatik we ylmy toparlaryň hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri ýygnandylar. Türkmenistanyň...

Gurbanguly Berdimuhamedow X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara gutlag iberdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda öz işine başlan Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresine gatnaşyjylara Gutlag iberdi. Türkmenistanyň X Halkara gaz kongresiniň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlap, türkmen Lideri gaz kongresiniň netijeli hyzmatdaşlygy ýola goýmakda hem-de pugtalandyrmakda, dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde giň mümkinçilikleri döretjekdigine berk ynanýandygyny belledi. Dünýäde uglewodorod serişdelerine baý döwletleriň biri bolan...

2014