Habarlaryň arhiwi ()

Nebitgaz senagaty: hünärmenler hünär derejesini ýokarlandyrýarlar

Nebitgaz toplumynyň ösdürilmegi ýurdumyz üçin strategik taýdan möhüm bolup durýar. hünärmenleriň we ýolbaşçylaryň bilim derejesine ýokary talaplar bildirilýär. Känleri işläp taýýarlamakda, önümçilikde we nebitgazy çykarmakda işlemeklik bolsa, professional taýdan ösmäge köpsanly mümkinçilikleri açýar. Marynyň nebit we gaz orta-ýöriteleşdirilen mekdebi dürli ugurlar boýunça hünär derejesini ýokarlandyrmak we hünär taýdan gaýtadan taýýarlamak boýunça okuw sapaklaryny geçirýär. Okuw ugurlary...

2020-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Döwlet býujeti tassyklanyldy

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanyň 2020-nji ýyl üçin Döwlet býujeti hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna gol çekdi. Resminama laýyklykda, girdejiler boýunça 84 391,7 mln. manat möçberde we çykdajylar boýunça 84 291,7 mln. manat möçberde tassyklanyldy. Şeýlelikde, býujetiň girdejileri çykdajylardan 100 mln manat artykdyr. Kanuna laýyklykda, zähmet haky, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp haklary Türkmenistanyň Döwlet býujetiniň çykdajylarynyň goralan...

Türkmenistanyň we RF-iň DIM-leri hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrliginiň edara binasynda Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda geçirilen syýasy geňeşmelerde GDA-nyň, halkara guramalaryň çäklerindäki ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk, şol sanda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji we 75-nji sessiýalarynyň gün tertibine degişli meseleler, şeýle-de daşary syýasaty meýilleşdirmek meseleleri maslahatlaşyldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň saýtynyň habar berýär. Geňeşmeleriň önümçilikli häsiýetini belläp, gatnaşyjylar Türkmenistanyň 2019-njy...

Russiýa Hytaýa köp mukdarda turba geçiriji gazyny iberýän ikinji döwlet boldy

2-nji dekabrda «Gazprom» «gündogar» ugur boýunça Hytaýa tebigy gaz iberip başlady. «Sila Sibiri» turba geçirijisi boýunça HHR-e «mawy ýangyjy» iberip başlamaga RF-iň Prezidenti Wladimir Putin we HHR-iň baştutany Si Szinpin teleköpri arkaly badalga berdiler. «Gazprom» we CNPC hytaý kompaniýasy «Sila Sibiri» gaz geçirijisi boýunça russiýa gazyny 30 ýyl möhlet bilen almak-satmak boýunça şertnama 2014-nji ýylyň maýyn...

Pakistan TOPH gaz geçirijisiniň gurluşygyny tizleşdirmek boýunça çäreleri geçirýär

Pakistanyň energetika ministrligi Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň taslamasy boýunça işleri tizleşdirmek boýunça degişli çäreleri durmuşa geçirýär. Bu barada Pakistanyň ykdysadyýet federal ministri Hammad Azhar Türkmensitanyň Pakistandaky ilçisi Atajan Möwlamow bilen geçen hepdede geçiren duşuşygynda belledi. Bu barada pakistan HBS-leri habar berýär. Pakistan tarapynyň baha bermegine görä, türkmen energiýa serişdeleriniň eksporty...

Türkmen wekiliýeti «EKSPO – 2020¬» halkara sergisine gatnaşyjylaryň duşuşygyna gatnaşdy

29-30-njy noýabrda BAE-niň Dubaý şäherinde Afrika, Ýakyn Gündogar we Günorta Aziýa sebitlerinde ilkinji gezek geçiriljek EKSPO-2020 halkara sergisine gatnaşyjylaryň dördünji duşuşygy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Türkmenistandan bu çärä Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet gatnaşdy. Çäräniň çäklerinde türkmen wekiliýeti EKSPO-2020 Ýerine ýetiriji direktory Najib Mohammed Al-Ali bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 43-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Gonkongdan, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, dizel ýangyjyny, binýatlyk ýagy, Birleşen Arap Emirliklerinden we Owganystandan gelen işewür toparyň wekilleri bolsa Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny satyn aldylar. Şeýle...

Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletlerini Owganystany sebit taslamalaryna işjeň çekmäge çagyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Merkezi Aziýa ýurtlarynyň döwlet Baştutanlarynyň Konsultatiw duşuşygynda eden çykyşynda Owganystanda ylalaşdyrmak işlerine goldaw bermek boýunça bilelikdäki işleriň aýratyn ähmiýete eýe bolýandygyny belledi. «Men Türkmenistanyň bu babatda garaýşyny tassyklaýaryn, ol barada biz ozal hem ençeme gezek beýan edipdik. Bitarap döwlet we ýakyn goňşy hökmünde biziň ýurdumyz Owganystandaky ýagdaýy parahatçylykly, syýasy usul arkaly kadalaşdyrmaga gyzyklanma bildirýän...

Daşkentde türkmen-özbek ykdysady hyzmatdaşlygynyň ugurlary kesgitlenildi

Daşkentde geçirilen gepleşikleriň dowamynda Prezidentler Gurbanguly Berdimuhamedow we Şawkat Mirziýoýew türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň meseleleriniň giň toplumyny ara alyp maslahatlaşdylar. Häzirki döwürde Owganystanyň durmuş-ykdysady düzüminiň dikeldilmegi, ýurduň sebit we dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna goşulyşmagyna gönükdirilen ähmiýetli taslamalaryň amala aşyrylmagy zerur bolup durýar. Şundan ugur almak bilen, Türkmenistan Owganystan Yslam Respublikasynyň gatnaşmagynda energetika, ulag, aragatnaşyk ugurlary boýunça iri düzümleýin...

Daşkentde ýokary derejede türkmen-özbek gepleşikleri başlandy

Daşkentde «Kuksaroý» döwlet kabulhanasynda iki günlük iş sapary bilen Özbegistana gelen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda ýokary derejedäki gepleşikler başlandy. Bellenilişi ýaly, häzirki wagtda döwletara gatnaşyklary syýasy, söwda-ykdysady, ynsanperwer ugurlary öz içine almak bilen, sazlaşykly ösdürilýär. Iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň syýasy geňeşmeleri, ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň derejesindäki gatnaşyklary geçirmäge mümkinçilik berýän...

«Daşoguzşähergaz» gaz enjamlarynyň bökdençsiz işlemegini üpjün edýär

«Daşoguzşähergaz» hojalyk kärhanasynyň işgärleri gyş möwsümine taýýarlyk işleri däp bolşy ýaly ýazda, ýagny geçenki ýyladyş möwsümi tamamlanan badyna başlaýarlar. Bu ugurda giň möçberli işler amal edildi. Ýerasty gaz geçirijileriniň, gaz paýlaýjy nokatlaryň anyklaýyş barlaglary geçirildi, gaz torlarynyň, gaz paýlaýjy nokatlaryň we paýlaýjy şkaflaryň nobatdaky we düýpli abatlaýyş işleri geçirildi, ulanyş möhleti dolan GPB-ler çalşyryldy. Bu günki...

Döwrebap tehnikalar känleri işläp taýýarlamagyň netijeliligini ýokarlandyrýar

«Türkmengaz» DK-nyň «Türkmengazgeofizika» müdirliginiň tehnologiki gullugynyň hünärmenleri material-tehnikiki binýady ösdürmegiň, hereket edýän tehnikalaryň we awtoulaglaryň görnüşlerini döwrebaplaşdyrmagyň hasabyna Lebap welaýatyň çäginde ýokary önümçilik görkezijilerini gazandylar. Hünärmenleriň ygtyýarynda Russiýanyň önümçiligi bolan «Kedr» barlaghana stansiýasy bar. Ol uniwersallygy, ýokary ygtybarlylygy, ulanmakdaky ýönekeýligi we tygşytlylygy bilen tapawutlanýar. Bu stansiýa ýerasty plastlaryň ýagdaýyny anyklamaga, ýeriň aşagynda nebitiň ýa-da...

«Petronas» Türkmenistanda zyýanly zyňyndylary we galyndylary azaltmak boýunça meýilnama taýýarlady

Taýýar önümi paýlaşmak hakynda şertnamanyň esasynda Hazar deňziniň türkmen böleginde nebitgaz känlerini işläp taýýarlaýan «Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd» kompaniýasy daşky gurşawy durnukly goramak boýunça toplumlaýyn meýilnama taýýarlady. Meýilnamada bellenilen çäreler malaýzilaýaly operatoryň Türkmenistanyň çägindäki işjeňliginde, hususan-da, önümçilik desgalarynyň golaýynda tebigaty goraýjylyk düzümini berkitmäge gönükdirilendir. Zyýanly zyňyndylary we galyndylary azaltmak, şeýle hem önümçilikde energiýadan we suwdan...

Özbegistan «Türkmengaz» üçin «ISUZU» awtobuslaryny getirer

«Türkmengaz» döwlet konserni bilen «Uztreýd» paýdarlar jemgyýetiniň arasynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagy üçin «ISUZU» kysymly awtobuslary ibermek boýunça ylalaşyk gazanyldy. Bu barada Aşgabatda şenbe güni geçirilen Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek toparynyň 15-nji mejlisinde aýdyldy. Mejlisiň barşynda Özbegistanda öndürilen beýleki kysymly awtotehnikalary hem Türkmenistana ibermäge hemme mümkinçilikleriň bardygy hem bellenildi. Toparyň türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler...

Türkmenistan «EKSPO – 2020» Bütindünýä sergisiniň geçiriljek ýeri bolan Dubaýda Baş konsullygyny açdy

Geçen şenbe güni Birleşen Arab Emirlikleriniň Dubaý şäherinde Türkmenistanyň Baş konsullygynyň dabaraly açylyşy boldy, diýip Türkmenistanyň DIM-niň resmi saýty habar berýär. Öz çykyşynyň dowamynda, Türkmenistanyň Birleşen Arab Emirliklerindäki Baş konsuly Y.Amanow Dubaý şäherindäki Baş konsullygynyň açylyşynyň türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygynyň ähli ugurlary boýunça gatnaşyklaryna uly goşant goşjakdygyny hem-de ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda möhüm orny eýelejekdigini belläp geçdi. Bu çärä Türkmenistanyň...

2014