Habarlaryň arhiwi ()

Zähmetiň goraglylygy — önümçiligiň hilini kepili

Ýakynda ýurdumyzda Türkmenistanyň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň başlangyjy bilen geçirilen zähmetiň goraglylygynyň biraýlygy tamamlandy. Onuň çäklerinde kärhanalarda, guramalarda we edaralarda zähmetiň goraglylygyny üpjün etmek, işgärler üçin sagdyn hem howpsuz şertleri döretmek boýunça maslahatlar geçirildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň işiniň esasy ýörelgesi — iş adamsy hakyndaky alada, işgärler üçin howpsuz iş şertlerini döretmek, önümçilik zerurlyklary bilen üpjün etmek, zähmet...

YHG döwletleriniň Söwda-senagat edaralarynyň wekilleri COVID-19 pandemiýasy şertlerinde ykdysadyýeti goldamagyň çärelerini maslahatlaşdy

Wideokonferensiýa görnüşinde Ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň Söwda-senagat edarasyna agza-döwletleriň söwda-senagat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň nobatdan daşary duşuşygynda COVID-19 pandemiýasy bilen şertlendirilen ykdysady şertlerde işewürligi goldamak hem-de bu ýagdaýy nazara almak bilen YHG girýän ýurtlaryň söwda-senagat edaralarynyň işi ara alnyp maslahatlaşyldy, bu barada Türkmenistanyň DIM-niň saýty habar berýär. Bu duşuşyk taraplara YHG-nyň ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýyny, şeýle-de sebit we...

Dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk nyşany hökmünde Russiýa Türkmenistanda öndürilen önümler iberildi

Ýeňiş gününiň öňüsyrasynda Türkmenistan dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryndan ugur alyp, Russiýa Federasiýasyna ýurdumyzda öndürilen dürli görnüşli önümleri iberdi. Olaryň hatarynda — azyk önümleri, harytlar we materiallar bar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistandan harytlaryň tapgyrlaryny Russiýa ibermäge görülýän taýýarlyk barada ýakynda geçirilen hökümet mejlisinde hasabat berildi. Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen we rus halklaryny uzak...

Islegiň artmagyna umyt etmegiň çäklerinde nebitiň bahalary ýokarlanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen bagly çäklendirmeler aradan aýrylan wagtynda islegiň artmagyna umyt etmegiň çäklerinde sişenbe güni söwdalaryň barşynda nebitiň bahalary ynamly ýokarlanýar, diýip Interfaks habar berýär. Amerikanyň Kuşing terminalynda nebit ätiýaçlyklarynyň artmagy barada habar beren Genscape kompaniýasynyň maglumatlary hem bahalara goldaw berdi. Bu terminalda NYMEX biržasynda satylýan 1,8 mln barrel nebit saklanýar. Eger-de çarşenbe güni resmi maglumatlar...

Türkmenistanyň BSG-niň işine synçy derejesinde gatnaşar

Ilkinji ädim hökmünde Türkmenistan Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) işine synçy derejesinde gatnaşar. Şeýle netijä Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Bütindünýä söwda guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisinde gelindi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren tabşyryklaryna laýyklykda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasarynyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň...

Türkmenistanyň Prezidenti Goşulyşmazlyk hereketini ählumumy ykdysadyýeti dikeltmäge çagyrdy

Dünýä ykdysadyýetini durnukly ösüş ýoluna çykarmak üçin, häzirden başlap, esaslary döretmek zerur. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Goşulyşmazlyk hereketiniň COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça Utgaşdyryjy toparyň duşenbe güni sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen ýokary derejedäki duşuşygynda eden çykyşynda belledi. Bu ugurda energetika, senagat, ulag we söwda pudaklary esasy ugurlar bolmalydyr diýip, türkmen Lideri belledi. Dünýä energetika bazarynda häzirki...

«Siemens» kompaniýasy «Lebapgazçykaryş» müdirligi üçin kompressor enjamlaryny getirer

«Siemens» kompaniýasy Kükürtli, Kerpiçli we Demirgazyk Balguýy gaz känlerinden uglewodorod serişdelerini çykarmak we ibermek bilen meşgullanýan «Lebapgazçykarş» müdirligi üçin göçme kompressor enjamlaryny getirer. Bu enjamyň işi Naýyp käninde hereket edýän gazy gaýtadan işleýän topluma gazyň berlişini gowulandyrar. Kärhanany tehniki taýdan enjamlaşdyrmak maksady bilen geçirilen halkara bäsleşiginde ýeňiş gazanan «Siemens» kompaniýasy «SGT-300» we «SGT-100» gazturbina priwodly enjamlary...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 46-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler («Türkmensenagat» eksport-import APJ) karbamid satyn aldylar. Tüýjümek önümler we nah ýüplük Russiýanyň, Türkiýäniň, BAE-niň, Azerbaýjanyň, Gyrgyzystanyň, Gruziýanyň we Owganystanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň söwdalarynyň esasyny düzdi. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 2 million 375 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat...

Türkmenistan Gruziýa iberýän nebit önümleriniň möçberini artdyrýar

Şu ýylda Türkmenistanda öndürilen nebit önümleriniň Gruziýa eksporty düýpli artdy. Gruziýanyň nebit önümlerini import edijileriniň birleşiginiň habar berşi ýaly, mart aýynda awtomobil benzininiň we dizel ýangyjynyň iň köp importy Russiýadan – 19 müň tonna we Türkmenistandan 16,8 müň tonna deň boldy. Awiasion kerosininiň hem iň esasy satyn alynýan ýurdy Türkmenistan — 4,9 müň tonna. Bu...

Bilermen: dünýä ykdysady çökgünligine garamazdan, Türkmenistanyň ykdysadyýeti meýilleşdirilen ösüş derejesini saklap galyp biler

Türkmenistan milli ykdysadyýetini industriallaşdyrmaklygy üstünlikli amala aşyrýar. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginiň esasy görkezijileri hem muňa aýdyň şaýatlyk edýär. Bu görkezijiler oňaýly depgini görkezýär. Munuň özi, ykdysady synçy Walentin Trapeznikowyň aýtmagyna görä, ýurduň ykdysadyýetiniň şu ýylda umumy ösüşini çaklamaga mümkinçilik berýär, diýip «GOLOS SNG» onlaýn-radiosy habar berdi. Ykdysatçynyň belleýşi ýaly, industriallaşdyrmagyň material binýady hökmünde düýpli tebigy baýlyklar,...

Gazçylar «Daşoguz şypahanasynda saglygyny berkidýärler

«Daşoguzgazüpjünçilik» we «Daşoguzgazçykaryş» müdirlikleriniň işgärleri ýakynda «Daşoguz» şypahanasynda dynç alyş we beden saglygyň dikeltmegiň şertleri bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar. Bu ýerde dynç alýan gazçylaryň gürrüň bermegine görä, şypahananyň işgärleri olary ýyly mähir bilen garşy alyp, iň esasysy hem, birnäçe hroniki keselleriň öňüni almak boýunça bejergileri almaga ýardam edipdirler. «Daşoguz» şypahanasy 2014-nji ýylda ulanyşa girizildi. Şypahana 200...

Nebit önümleri bilen durnukly we howpsuz üpjünçilik

«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Barsaagelmez» tehnologik ulag müdirligi Balkan welaýatynyň känleriniň çäklerinde ulag hyzmatlaryny ýerine ýetirýär. Onuň esasy iş ugry nebitpromysellerini tehnologik ulag bilen üpjün etmek, şeýle hem ýük daşaýan we nebit promysel ýörite tehnikalary bilen üpjün etmek bolup durýar. Eýýäm köp ýyllaryň dowamynda müdirlik nebit önümleriniň we harytlyk ýaglaryň ýokary hil derejesini saklamak bilen, olaryň içerki...

«Lebapgazüpjünçilik» müdirligi ilata «mawy ýangyjyň» üznüksiz berilmegini üpjün edýär

Ilaty tebigy gaz bilen üznüksiz üpjün etmek — «Lebapgazçykaryş» müdirliginiň işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Müdirligiň işgärleri Lebap welaýatynyň ilatyna ýokary hilli hyzmat etmeklige uly üns berýärler. 2020-nji ýylyň birinji çärýeginde goýberilen tebigy gazyň möçberi 959 mln kub metre deň bolup, şonuň 645,4 mln kub metri ilatyň zerurlyklary üçin iberildi. Welaýatyň çäklerinde «mawy ýangyç» bilen üpjün...

Urban Rusnak wideoaragatnaşyk arkaly Energetika Hartiýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň meselelerini maslahatlaşdy

Daşary işler ministrliginde wideomaslahat görnüşinde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen geçirilen duşuşykda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Duşuşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, şol sanda Daşary işler, Maliýe we ykdysadyýet, Adalat, Energetika ministrlikleriniň, şeýle hem «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar. Gepleşikleriň barşynda taraplar...

Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş banky we Ýaponiýanyň Döwlet eksport-karz agentligi hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Döwlet daşary ykdysady iş bankynda wideokonferensiýa görnüşinde Ýaponiýanyň Döwlet eksport-karz agentliginiň (Nippon Eksport we Maýa goýum ätiýaçlandyryş (NEXI) wekilleri bilen geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn ylalaşyklaryň ýerine ýetirilişi we mundan beýläkki maýa goýum-maliýe hyzmatdaşlygy meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Iki ýurduň işewür toparlarynyň wekilleriniň hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlarynyň hatarynda himiýa senagaty, nebiti we gazy gaýtadan işleýän senagat, elektroenergetika, ulag-kommunikasiýa ulgamy,...

2014