Habarlaryň arhiwi ()

Gurbanguly Berdimuhamedow we Ilham Aliýew türkmen-azerbaýjan gatnaşyklarynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Anna güni Bakuwyň Kongresler merkezinde Goşulyşmazlyk hereketine agza ýurtlaryň döwlet we hökümet Baştutanlarynyň XVIII Sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Azerbaýjan Respublikasyna baran Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew bilen duşuşygy boldy. Azerbaýjanyň Baştutany Bitarap Türkmenistanyň Goşulyşmazlyk hereketi guramasynyň esasy ýörelgeleri bilen ugurdaş gelýän parahatçylyk dörediji syýasaty alyp barýandygyna ýokary baha berdi. Bu gurama...

«Turkmen Petroleum» kompaniýasy TNGIZT-niň önümleriniň ýerleniş bazarlaryny işjeň giňeldýär

«Turkmen Petroleum» kompaniýasy TNGIZT-niň önümleriniň ýerleniş bazarlaryny işjeň giňeldýär. Şu ýylyň ilkinji 9 aýynda Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) öndürilýän önümleriň 500 müň tonnadan gowragyny daşary ýurtlara ugratdy. Bu görkeziji geçen ýylky möçber bilen deň bolup, ýylyň ahyryna çenli satuwlary 800 müň tonna çenli ýokarlandyrmak meýilleşdirilýär. «Turkmen Petroleum» 2016-njy ýyldan bäri toplumyň halkara dellaly...

Seýdiniň NGIZ: önümçiligiň durnukly ösüşi

2019-njy ýylyň 9 aýynyň netijeleri boýunça Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawody önümçiliginiň durnukly ösüşini saklap galdy. Kärhanany mundan beýläkki gaýtadan işlemek üçin çig mal bilen üpjün etmek meýilnamasynyň ýerine ýetirilişi 113,1 göterime deň boldy. Hasabat döwründe zawoda 427 tonna çig nebit getirildi, şolardan 440,2 müň tonnasy gaýtadan işlenildi, nebit önümleriniň önümçiligi 373,3 müň tonnadan gowrak boldy. Meýilnamadan...

ÝB-niň we Bütindünýä bankynyň wekilleri Türkmenistanyň Prezidentiniň geňeşçisi bilen Ýewropa gaz ibermegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdylar

Aşgabatda Ýewropa komissiýasynyň we Bütindünýä bankynyň wekilleriniň Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ýagşygeldi Kakaýew we Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, bank düzümleriniň, şeýle hem «Türkmengaz» döwlet konserniniň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygynda geljekde türkmen gazyny Ýewropa ibermekligiň ýollary maslahatlaşyldy. Ýewropa komissiýasynyň Energetika direktoratynyň wekili Erlendas Grigorowiç tebigy gazyň Ýewropanyň energetika bazarynyň esasy düzüjisi bolmagynda galjakdygyny belläp, kontekstde...

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri» atly jemgyýetçilik-syýasy we ylmy-publisistik žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. Täze neşiriň ilkinji sahypalary «Nebitgaz pudagy: özgertmeleriň ýyl ýazgysy» diýen däp bolan rubrika bagyşlandy. Bu rubrikada Türkmenistanyň Prezidentiniň Singapura we Tatarystana amala aşyran resmi saparynyň çäklerinde geçiren duşuşyklaryna bagyşlanan makalalar çap edildi. GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň sammitine, Ahal welaýatynda tebigy gazdan benzin...

ÝB Hazarüsti gaz geçirijisini geljegi uly taslamalaryň hataryna goşdy - Grigorowiç

Bu günki gün Ýewropa we Türkmenistan hazarüsti gaz geçirijisiniň taslamasynyň gurluşygyny durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçiliklere eýedir. Bu barada Ýewropa Komissiýasynyň energetika boýunça Baş direktorynyň wekili Erlandes Grigorowiç «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» halkara maslahatynyň ikinji gününde «Türkmen gazyny Hazarüsti gaz geçirijisi bilen Ýewropa eksport etmegiň mümkinçilikleri» temasy boýunça çykyşynda belledi. Türkmenistan ägirt uly mümkinçiliklerini...

Tokioda Türkmenistanda täze taslamalary durmuşa geçirmek boýunça türkmen-ýapon resminamalarynyň toplumyna gol çekildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň Ýaponiýa iş saparynyň netijeleri boýunça Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagynda resminamalara gol çekmek dabarasy boldy. Bu resminamalar taraplaryň anyk netijeleri gazanmaga gönükdirilen oňyn hyzmatdaşlygy ösdürmegi maksat edinýändiklerini berkitdi. Hususan-da, Gazy gaýtadan işläp benzin öndürýän häzirki zawodynyň netijeleriniň esasynda ikinji toplumynyň taslamasyny düzmek we doly taýýar edip gurmak barada...

Türkmenistanyň Prezidenti we Ýaponiýanyň Premýer-ministri ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlediler

Tokioda «Akasaka» köşgünde Türkmenistannyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Ýaponiýanyň Premýer-ministri Sindzo Abeniň arasynda geçirilen duşuşykda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy. Şunda Günüň dogýan ýurdunyň Türkmenistan bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy geljekde hem ösdürmäge ýokary gyzyklanma bildirýändigi tassyklanyldy, Ýaponiýa Türkmenistany özüniň möhüm we jogapkärli hyzmatdaşy hasaplaýar. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklaryň mundan beýläk-de işjeňleşdirilmegi biziň hyzmatdaşlygymyzyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir...

Türkmenistanyň Prezidenti Ýaponiýanyň iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen täze taslamalary durmuşa geçirmegiň mümkinçiliklerini maslahatlaşdy

  Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýa iş saparynyň çäklerinde iri ýapon kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşygynda 2019-njy ýylyň 1-nji oktýabryndaky ýagdaýa görä, Türkmenistanda ýapon kompaniýalarynyň gatnaşmagynda umumy bahasy ABŞ-nyň 12 milliard dollaryna barabar bolan maýa goýum taslamalarynyň 37-siniň hasaba alnandygyny nygtady. Duşuşyga «ITOCHU», «Sojitz», «Mitsubishi», «Kawasaki Heavy Industries» we beýleki birnäçe meşhur korporasiýalarynyň ýolbaşçylary,  şeýle hem hökümet agzalarynyň,...

CNPC: 10 ýylyň içinde Türkmenistandan Hytaýa 252,1 mlrd kub metr tebigy gaz iberildi

2019-njy ýylyň 21-nji oktýabrynda çenli ýagdaýa görä, Türkmenistandan Hytaýa iberilen tebigy gazyň jemi möçberi 252,1 mlrd kub metre barabar boldy. Bu barada CNPC-niň wise-prezidenti Wan Çžunsaý Aşgabatda geçirilen «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» atly 24-nji halkara maslahatynda belledi. «2019-njy ýyl — Hytaýa gaz ibermekligiň başlanmagynyň 10-njy ýyly. Häzirki wagtda Hytaýyň 22 sany welaýatynyň we awtonom...

Aşgabatda ýangyç-energetika toplumynyň ösüşiniň ugurlary we hyzmatdaşlygyň geljegi maslahatlaşylýar

Sişenbe güni Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergi we maslahat öz işine başlady. «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum alymlary we bilermenleri, hökümet düzümleriniň hem-de abraýly guramalaryň, dünýäniň öňdebaryjy ýangyç-energetika kompaniýalarynyň, ýurdumyzyň ugurdaş edaralarynyň, daşary ýurtlaryň we ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini bir ýere...

Aşgabatda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady

Şu gün Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady. «Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Söwda-senagat edarasy tarapyndan guralan forum 24-nji oktýabra çenli öz işini dowam eder. Sergi we maslahat dünýä jemgyýetçiligini ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň üstünlikleri bilen tanyşdyrmakdan, ýetilen sepgitlere baha bermekden, innowasion tehnologiýalary we taslamalary...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz forumyna gatnaşyjylaryna Gutlag bilen ýüzlendi

«Sizi «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara serginiň we maslahatyň öz işine başlamagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Ýurdumyzyň nebitgaz senagatynyň gazananlaryny dünýä ýaýmak we özara tejribe alyşmak maksady bilen geçirilýän halkara serginiň we maslahatyň işine üstünlikleri arzuw edýärin!» diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2019» atly XXIV halkara sergä we...

Gurbanguly Berdimuhamedow 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 21 — 23-nji oktýabrda Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrar. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow  anna güni geçirilen hökümet mejlisinde meýilleşdirilen iş saparyna taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Hasabat berlişi ýaly, Türkmen Lideriniň ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň Hökümet wekiliýetiniň Ýaponiýa boljak saparynyň degişli maksatnamasy işlenip taýýarlanyldy, onuň barşynda hem resminamalaryň birnäçesine gol...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy, türkiýeli işewürler toparynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna reňksiz list aýna, nah ýüplük, buýan köküniň şiresi ýerlenildi. Satyn alan...

2014