Habarlaryň arhiwi ()

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 23-si hasaba alyndy. Birleşen Arap Emirliklerinden gelen telekeçiler sintetiki benziniň önümçiliginden alnan suwuklandyrylan gazy, Owganystandan gelen işewürler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen suwuklandyrylan gazy daşary ýurt puluna satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt puluna reňksiz aýna, nah mata we ýüplük, pagta übtügi satyldy. Olary satyn...

Tramp Türkmenistanyň we ABŞ-nyň hyzmatdaşlygynyň üstünlik dowam etjekdigine ynam bildirýär

ABŞ Türkmenistan bilen ykdysady gatnaşyklaryň giňeldiljekdigine ynam bildirýär. Bu barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidenti Donald Trampyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli iberen Gutlag hatynda bellenilýär. «Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýurtlarymyzyň arasyndaky medeni, bilim we ykdysady gatnaşyklaryň has-da giňeldiljekdigine, şeýle hem Merkezi Aziýanyň mundan beýläk-de gülläp ösmegi üçin Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygyň dowam etdiriljekdigine umyt edýär. Men...

Ýetmiş ýyl hyzmatda

Ýakynda «Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Balkan nebit we gaz guýularyny berkitmek boýunça müdirligi ýubileý belledi. Jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda geçirilen dabaraly çärede müdirligiň öňdebaryjy işgärlerine Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy. Müdirlik ýetmiş ýyl mundan öň döredildi. Bu müdirlik ýokary öndürijilik rekordlarynyň we täzeçillikleriň öňbaşçysy boldy, ol özüni ýurduň iň iri nebitçykaryş sebitiniň iň gowy ugurdaş...

Putin Hazar deňziniň hukuk derejesi hakynda konwensiýany tassyklamak hakynda Kanuna gol çekdi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Hazar deňziniň hukuk ýagdaýy hakynda Konwensiýany tassyklamak hakynda federal kanuna gol çekdi, diýip hukuk maglumatlarynyň resmi internet portaly habar berýär. Bu resminama kenarýaka döwletleriniň Hazar deňzinden, şeýle-de onuň suwundan, düýbünden, ýerastyndan, tebigy serişdelerinden we deňziň howa giňişliginden peýdalanmaklarynyň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýär hem-de düzgünleşdirýär. Konwensiýa 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde...

«WTL» kompaniýasy TNGIZT-de täze taslamany durmuşa geçirip başlady

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda haýalladylan kokslaşdyrma we gudronyň deasfaltizasiýasy (UZK-DAG) desgasynyň toplumynyň gurluşygy başlandy. Bu taslamany Westport Trading Europe Limited (ABŞ) kompaniýasy amala aşyrýar. Bu desga zawoddaky ähli agyr galyndylary (gudronlary, nefteşlamlary, asfaltlary we beýleki önümleri) has gymmat bahaly ýeňil nebit önümlerine (benzine, dizel ýangyjyna) we elektrod koksuna gaýtadan işlemäge niýetlenendir. UZK-DAG desgasy senagatda isleg...

Aşgabatda Halkara senagat söwda-maslahaty geçiriler

2019-njy ýylyň 15-16-njy oktýabrynda Aşgabatda «Türkmenistanyň senagat pudagyny ösdürmegiň esasy ugurlary» atly halkara sergi-maslahaty geçiriler. Bu barada forumy gurnaýjy — ýurdumyzyň Senagat we kommunikasiýa ministrligi habar berýär. Forum Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýardam bermeginde geçiriler we dokma, himiýa senagatyna, gurluşyk materiallarynyň önümçiligine, telekommunikasiýa, ulag we logistika bagyşlanar. Bu çäre tejribe alyşmaga, täze ideýalary we gazanylanlary öwrenmäge, şeýle hem...

Hasan Ruhani: Eýran Türkmenistan bilen dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýär

Eýran Türkmenistan bilen dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy giňeltmegi maksat edinýär, diýlip Eýranyň Prezidenti Hasan Ruhani türkmen kärdeşi Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen hatynda belleýär. «Biziň ýurtlarymyzyň özara gatnaşyklary dostluga, hoşniýetli goňşuçylyga we özara düşünişmeklige esaslanýar. Dürli ugurlar boýunça dostlugymyzyň we hyzmatdaşlygymyzyň mundan beýläk hem giňeldiljekdigine berk ynanýaryn» - diýlip hatda bellenilýär. Belläp geçsek, Türkmenistan we Eýran Hazar deňzi boýunça...

Prezident korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmek baradaky maksatnamany täzelemegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşine Mejlis bilen bilelikde korrupsiýa we parahorluga garşy göreşmek baradaky maksatnamany gysga wagtyň içinde täzelemegi hem-de hödürlemegi tabşyrdy. Bu barada döwlet Baştutany Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisinde aýtdy. Bu resminama döwlet häkimiýet edaralarynyň we häkimlikleriň, guramalaryň hem-de kärhanalaryň amala aşyrýan guramaçylyk, ykdysady, hukuk, maglumat we işgärler...

Türkmenistanyň we Omanyň DIM-niň ýolbaşçylary nebit we gazhimiýa ulgamynda hyzmatdaşlygyň ugurlaryny maslahatlaşdylar

Wise-premýer, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Oman Soltanlygynyň Daşary işler ministri Ýusuf bin Alauiniň arasynda geçirilen duşuşykda nebit we gazhimiýa ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar şeýle hem Özbegistan–Türkmenistan – Eýran – Oman geçelgesini ösdürmegiň meselelerine garadylar, diýip Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Duşuşyk Nýu-Ýorkda türkmen wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 74-nji...

Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini mundan beýläk hem döwrebaplaşdyrmagy goldamaga taýýar

Ýewropa Bileleşiginiň öňdebaryjy döwletleri — Germaniýa we Fransiýa Türkmenistanyň ykdysadyýetini diwersifikasiýalaşdyrmak we iri maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek işinde mundan beýläk hem goldaw bermegi wada edýärler. Bu barada Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýeriň we Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa iberen gutlagynda bellenilýär. «Germaniýa geljekde hem ykdysadyýeti döwrebaplaşdyrmak hem-de...

Si Szinpin hytaý-türkmen gatnaşyklaryny täze derejä çykarmagy meýilleşdirýär

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpin Türkmenistan bilen ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýär. Bu barada hytaý Lideriniň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli iberen gutlagynda bellenilýär. «Men ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ösüşine uly üns berýärin hem-de hytaý-türkmen strategik hyzmatdaşlygy biziň ýurtlarymyzyň we halklarymyzyň bähbidine täze derejä çykarmak üçin Siz bilen bilelikdäki tagallalary etmäge taýýardyryn» -...

Wladimir Putin: Russiýanyň we Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlygyny mundan beýläk-de berkitjekdigi ugrunda çykyş edýär

Президент Российской Федерации Владимир Путин в письме к Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил уверенность в дальнейшем упрочении стратегического партнёрства двух стран. Письмо направлено по случаю национального праздника – Дня независимости Туркменистана, который отмечен 27 сентября. «Общепризнаны успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах. Ваша страна пользуется заслуженным международным...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 30-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini we suwuklandyrylan gazy satyn aldylar, «Türkmengaz» döwlet konserninde öndürilen tehniki kükürt BAE-den we Türkiýeden gelen işewürleriň geleşikleriniň esasyny düzdi. «Türkmensenagat eksport-import» açyk paýdarlar jemgyýetiniň önümi bolan karbamidi bolsa Panamanyň...

Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen halkyny Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

Sizi Türkmenistanyň milli baýramy — Garaşsyzlyk gününiň 28 ýyllygy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Bu gün berkararlygyň, bagtyýarlygyň hem-de rowaçlygyň ak ýolunda belent maksatlara ruhlandyrýan beýik baýramdyr – diýlip Türkmenistanyň Prezidentiniň baýramçylyk gutlagynda aýdylýar. Şoňa görä-de, biz taryhy sene bolan 27-nji sentýabra aýratyn sarpa goýup, «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan ýylda hem Garaşsyzlyk gününi Bitarap Diýarymyzyň...

Saud Arabystany nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soň önümçilik möçberlerini saklap galjakdygyna ynandyrdy

Saud Arabystany ýurduň nebit desgalaryna edilen hüjümlerden soňra nebitiň çykarylyşynyň möçberlerini saklap galjakdygyna OPEC-e ynandyrdy. Interfaks-Gazagystanyň habar berşi ýaly,  bu barada OPEC-niň ýolbaşçysy Mohammed Barkindo Gazagystanyň paýtagtynda geçen “Kazenergy” energiýa forumynda belledi. «Ol (Saud Arabystanynyň patyşasy – IF) şeýle hem Saud Arabystanynyň önümçilik derejesini BAE-de 12-nji sentýabrda ylalaşylan möçberlerde saklap galjakdygyny wada etdi» - diýip Barkindo...

2014