Habarlaryň arhiwi ()

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 32-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Beýik Britaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden we Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen yşyklandyryjy kerosini, gidroarassalanan dizel ýangyjyny, şeýle hem Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini we dizel ýangyjyny satyn aldylar. Türkiýeden gelen işewürler tehniki...

Türkmenistan we Katar ýangyç-energetika toplumynda hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Katar Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenilen ilçisi Mubarak Abdurahman Mubarak Al-Nasryň arasynda geçirilen duşuşykda nebitgaz toplumy we ulag ulgamy döwletara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlary hökmünde bellenildi. Duşuşygyň dowamynda ilçi döwlet Baştutanyna ynanç hatyny gowşurdy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistan we Katar ykrar edilen energetika döwletleri we tebigy gazy eksport edýän öňdebaryjy ýurtlar bolmak bilen,...

TOPH: gaz geçirijiniň türkmen böleginde işleriň depgini artýar

«Türkmengündogarnebitgurluşyk» trestiniň 5-nji ýöriteleşdirilen gurluşyk-gurnama müdirliginiň hünärmenleri TOPH transmilli gaz geçirijisiniň türkmen böleginiň gurluşygyna ýokary depginler bilen gatnaşýarlar. Turba geçirijileri gurmak boýunça gymmatbahaly tejribäni müdirligiň işgärleri «Gündogar-Günbatar» gaz geçirijisini gurmagyň barşynda topladylar. Bu tejribe müdirligiň işgärleriniň turba geçirijini geçirmek, ony gurnamak we zerur bolan infrastrukturany döretmek boýunça işleri öz wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirjekdiklerine özboluşly...

Gyýanly GHT önümçiligiň möçberini giňeldýär

Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesindäki polietilen we polipropilen öndürýän gazhimiýa toplumy ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň depginli ösüşine düýpli goşandyny goşýar. Şu ýylyň başyndan bäri zawodda dürli görnüşli polietileniň 67 müň 981 tonnasy we polipropileniň 12 müň 673 tonnasy öndürildi. Zawodyň önümleri dünýä bazarlarynda orun eýeleýär. Bu önümlere bolan isleg soňky wagtlarda barha artýar. Gyýanky GHT-da polimerleriň önümçiligi häzirki zaman...

Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar

Geçen şenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda güýzki bag ekmek çäresine badalga berildi. Bu çäre ýurdumyzyň ähli künjeginde giňden seslenme tapdy. Türkmen Lideriniň yzysüre bag ekmeklige dürli pudaklaryň wekilleri, şol sanda ýangyç-energetika toplumynyň kärhanalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Hususan-da, «Türkmengaz» we «Türkmennebit» döwlet konsernleriniň, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň, «Nebitgazhyzmat» ÝGPJ-niň işgärleri bag ekmek çäresine işjeň gatnaşdylar. Şol gün Köpetdagyň...

«Haldor Topsoe» kompaniýasynyň TIGAS tehnologiýasy «2019 IChemE» halkara baýragyny aldy

Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodynda ulanylýan sintetiki benzin tehnologiýasy TIGAS “2019 IChemE” halkara baýragynyň nebit-gaz ulgamynyň ýeňijisi boldy. Birleşen Patyşalygyň Hall şäherinde geçirilen çärede “2019 IchemE” baýragy TIGAS tehnologiýasyny işläp taýýarlaýjy “Haldor Topsoe” kompaniýasynyň wekillerine gowşuryldy. Kompaniýanyň durnukly biznes bölüminiň dolandyryjy wise-prezidenti Kim Knudsen TIGAS tehnologiýasynyň şeýle baýraga mynasyp görülmegine birnäçe ýyllap alnyp barlan barlag we kämilleşdiriş...

Gruziýanyň uçarlary TNGIZT-niň awiaýangyjy bilen hereket edýär

Gruziýa awia ýangyjynyň importynyň tutuş möçberi Türkmenistandan import edilýär. Gruziýanyň nebit önümlerini import edijiler birleşmesiniň habar bermegine görä, Gruziýa oktýabr aýynda satyn alan uçar ýangyjynyň 100%-ini Türkmenistandan import etdi. Bellenilişi ýaly, Gruziýa oktýabr aýynda Türkmenistandan 2,100 tonna uçar ýangyjyny import etdi. Türkmenistanyň eksport edýän uçar kerosini Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda (TNGIZT) öndürilýär. Toplumyň öndürýän TS-1...

SACE nebitgaz ulgamda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etmegi meýilleşdirýär

Italiýanyň SACE eksport-kredit agentligi nebitgaz ulgamynda Türkmenistan bilen özara gatnaşyklary dowam etmäge gyzyklanma bildirýär. Bu barada SACE-niň prezidenti Benýamino Kwintýeri Türkmenistanyň döwlet Baştutanynyň Italiýanyň iri işewür wekilleri bilen duşuşygynda belledi. — Biz şeýle hem Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasyna hem gatnaşýarys. Bu ýerde biz taslama üçin önüm hödürleýän köp sanly italýan...

«Türkmengaz» «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy dowam eder

Döwlet konserni Daniýanyň «Haldor Topsoe» kompaniýasy bilen özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegi meýilleşdirýär. Bu barada Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow geçen anna güni Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň geçiren Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, «Haldor Topsoe» ýurdumyzda nebitgaz toplumyny döwrebaplaşdyrmakda, önümçilige öňdebaryjy usullary, innowasiýalary, tehnologiýalary ornaşdyrmakda ysnyşykly hyzmatdaşlyk edýär. Mejlisiň barşynda döwlet Baştutanynyň garamagyna...

Geçen hepdäniň birža räzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geçirilen söwdalarda baglaşylan geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy. Russiýadan, Beýik Britaniýadan, BAE-den, Owganystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler daşary ýurt puluna Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini hem-de esaslyk ýagyny satyn aldylar. BAE-den we Owganystandan gelen işewürler “Türkmengaz” döwlet konserninde öndürilen suwuklandyrylan gaz satyn aldylar. Russiýa, BAE we...

Energetika we ulag — türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň strategik ugurlary

Energetika we ulag ulgamlary türkmen-italýan hyzmatdaşlygynyň strategik ugurlarydyr. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella bilen Rimde duşuşygynda belledi. Prezident Serjio Mattarella belent mertebeli myhmany we türkmen wekiliýetiniň agzalaryny ýene-de bir gezek mähirli mübärekläp, bu saparyň hem-de häzirki gepleşikleriň netijeli, dostlukly we özara hormat goýmak häsiýetine eýe bolan däbe öwrülen türkmen-italýan gatnaşyklarynyň...

Türkmenistan Italiýa bilen bilelikde ÝB bilen energetika gepleşiklerini giňeltmäge taýýar — Berdimuhamedow

Penşenbe güni Rimde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konteniň arasynda geçirilen gepleşiklerde ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirildi. Ikitaraplaýyn söwda-ykdysady görkezijileri oňyn häsiýetlendirilýär. Ýurdumyzda italýan kompaniýalarynyň gatnaşmagynda ýangyç-energetika ulgamynda taslamalaryň birnäçesi üstünlikli amala aşyrylýar diýip, Türkmen Lideri belledi we energetika howpsuzlygy, Ýewraziýa yklymynda alternatiw üstaşyr geçelgeleri hem-de ulag ýollaryny döretmek ýaly möhüm meseleler boýunça...

Italiýada nebitgaz ulgamynda hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri maslahatlaşyldy

Milanda geçirilen türkmen-italýan işewürler maslahatynda Türkmenistanyň nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri merkezi mowzuklaryň biri boldy. Hususan-da, bellenilişi ýaly, ýangyç-energetika toplumynda Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň esasy ugurlarynyň hatarynda Hazar deňziniň türkmen kenarynyň bloklaryny özleşdirmek, plastlaryň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça maýa goýum taslamalary, nebit we gazhimiýa ulgamynda, şeýle hem pudagyň senagat desgalaryny gurmakda serwis taslamalary agzaldy. Häzirki wagtda Önümi paýlaşmak...

Milanda TOPH gaz geçirijisiniň taslamasy tanyşdyryldy

Çarşenbe güni Milanda geçirilen türkmen-italýan işewürler maslahatynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan (TOPH) gaz geçirijisiniň tanyşdyrylyşy geçirildi. Maslahatyň dowamynda türkmen wekiliýeti italiýaly işewürleri TOPH taslamasy we onuň häzirki ýagdaýy bilen tanyşdyrdy. Şeýle hem taslamanyň tehniki, satyn alyş, jemgyýetçilik we maliýe ýagdaýlary barada aýdyldy. Hususan-da, habar berlişi ýaly, «Türkmengaz» döwlet konserni gaz geçirijiniň türkmen böleginiň...

Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýyl ýazgysynda täze tapgyry açar — Türkmenistanyň DIM-i

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2019-njy ýylyň 6-7-nji noýabrda Italiýa Respublikasyna resmi sapary ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze tapgyry açar, diýlip Türkmenistanyň DIM-niň «Нейтральный Туркменистан» gazetinde neşir edilen makalasynda bellenilýär. Saparyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýanyň Premýer-ministri Juzeppe Konte, şeýle hem bu ýurduň Prezidenti Serjio Mattarella bilen gepleşikleri geçirmekligi meýilleşdirilýär. Ýokary derejede geçiriljek bu duşuşyklar däbe öwrülen dostlukly döwletara...

2014