Habarlaryň arhiwi ()

Prezident: Türkmenistan nebitgaz ulgamynda özara bähbitli esasda giň hyzmatdaşlygyň tarapdary bolup çykyş edýär

Geçen anna güni geçirilen hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow we Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi Ý.Kakaýew «Türkmenistanyň nebiti hem-de gazy — 2019» atly XXIV halkara maslahatyna we sergisine taýýarlyk görmek meseleleri boýunça hasabat berdiler. 22 — 24-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti hem-de gazy — 2019» atly forum «Türkmennebit» döwlet konserni...

Wekilbazar AÝGB — ýangyjyň we hyzmatyň ýokary hili

«Türkmennebitönümleri» baş müdirliginiň öňdebaryjy kärhanalary ýurdumyzyň ilatyny ýokary hilli nebit önümleri bilen üpjün etmek boýunça yzygiderli işleri durmuşa geçirýärler. Müdirligiň iri düzümleriniň biri hem Mary welaýatynyň Wekilbazar nebit kärhanasydyr. Bu kärhananyň ýangyç guýujy beketleri awtoulaglaryň geçişiniň agdyklyk edýän böleklerinde ýerleşýär, bu bolsa sürüjileriň bu beketlere bolan islegini has hem artdyrýar. AÝGB-nyň tutuş toruny ýangyjyň ýokary hili...

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasyna resmi saparyna taýýarlyk görülýär

Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa saparynyň dowamynda 2019-njy ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Italiýa Respublikasyna  resmi saparyny guramak meselelerini maslahatlaşdy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa Respublikasynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň orunbasary jenap Manlio Di Stefano bilen geňeşmeler geçirdi. Duşuşygyň dowamynda...

Ilaty üznüksiz ýagdaýda «mawy ýangyç» bilen üpjün etmek — gazçylaryň ileri tutýan wezipesi

Ýurdumyzda täze ýaşaýyş jaýlarynyň, jaý toplumlarynyň gurluşygyny ýokary depginde alnyp barylýar, her ýyl täze döwrebap obalar peýda bolýar. Öz gezeginde, täze ýaşaýyş toplumlarynyň emele gelmegi «Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginiň gazçylarynyň öňünde hem täze wezipeleri goýýar. Hususan-da, birleşigiň hünärmenleri ilaty üznüksiz gaz bilen üpjün etmek, gaz geçirijileri gyş möwsümine taýýarlamak boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Bu...

Türkmenistan we Eýran ýangyç-energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdylar

15-nji oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 15-nji mejlisinde ýangyç-energetika, ulag we beýleki ugurlarda hyzmatdaşlyk meseleleri maslahatlaşyldy. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär. Toparyň mejlisine türkmen tarapyndan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow, eýran tarapyndan - Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we...

Ýangyç-energetika toplumynyň işgärleri parahorluga we korrupsiýa garşy göreşmegiň meselelerini maslahatlaşdylar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň «Türkmengazüpjünçilik» birleşiginde Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň, hukuk goraýjy edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi. Maslahatyň gün tertibine ýurduň ykdysady we durmuş taýdan ösüşine ýaramaz täsir edýän parahorluk we korrupsiýa garşy göreş meseleleri girizildi. Duşuşyga gatnaşyjylar korrupsiýa we bikanun söwda amallaryna garşy göreşmek boýunça wezipeleri çözmegiň ýollaryny maslahatlaşdylar. Duşuşykda bu ýaramaz hadysalaryň öňüni almak...

«Türkmennebit» döwlet konserni «Professional & Broadcast Digital Systems Ltd» britan kompaniýasyndan enjamlary satyn alar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň duşenbe güni Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçe ýolbaşçylarynyň, Aşgabat şäheriniň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatynyň barşynda beýleki meseleler bilen bir hatarda ýurduň nebitgaz toplumynyň maddy-enjamlaýyn binýadyny döwrebaplaşdyrmagyň meselelerine garaldy. Hususan-da, wise-premýer Myratgeldi Meredow ýurdumyzyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin...

Oktýabryň ortalarynda TOPH gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygynyň başlanmagynyň senesi ylalaşylar

Oktýabryň ikinji on günlüginde Pakistanyň we Türkmenistanyň resmi wekiliýetleri özara gepleşikleri geçirer. Olaryň barşynda Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň pakistan böleginiň gurluşygynyň başlanmagynyň senelerini kesgitlemek meýilleşdirilýär. Mundan öň şu ýylda taraplar eýýäm kabul edýän tarapyň hökümeti bilen Ylalaşyga (Host Government Agreement (HGA) gol çekdiler, indi bu Ylalaşygyň doly görnüşini ara alyp maslahatlaşmak...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 26-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan, Gazagystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen uçar kerosinini, suwuklandyrylan gazy, binýatlyk ýagysatyn aldylar. Şeýle hem Owganystanyň işewür toparynyň wekilleri Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen dizel ýangyjyny, Russiýadan gelen işewürler...

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň netijesinde birnäçe möhüm resminama gol çekildi

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň Aşgabat sammiti GDA-nyň çäklerinde özara bähbitli gatnaşyklary berkitmäge gönükdirilen birnäçe resminamalara gol çekmek dabarasy bilen jemlenildi. Şolaryň hatarynda: GDA agza döwletleriň strategiki ykdysady hyzmatdaşlygy hakyndaky Jarnama, GDA döwletleriniň Baştutanlarynyň sowet halkynyň 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanan Ýeňşiniň 75 ýyllygy mynasybetli Arkalaşygyň ýurtlarynyň halklaryna we dünýä jemgyýetçiligine Ýüzlenmesi bar. Şeýle hem...

Türkmenistanyň Prezidenti GDA döwletlerini Owganystandaky ykdysady taslamalara işjeň gatnaşmaga çagyrdy

GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow owgan ykdysadyýetiniň energetika, ulag-kommunikasiýa we senagat esaslaryny döretmäge hem-de pugtalandyrmaga gönükdirilen ykdysady taslamalary amala aşyrmakda Owganystana dostlukly döwletleriň has işjeň gatnaşmagynyň zerurdygyny nygtady. Şu maksatlar bilen häzir biziň ýurdumyz owgan hyzmatdaşlar bilen bilelikde halkara taslamalarynyň birnäçesini amala aşyrýar. Şolaryň hatarynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisi, Türkmenistan-Owganystan-Pakistan ugry boýunça ýokary woltly...

Berdimuhamedow: GDA-da ykdysady işi işjeňleşdirmek üçin täzeçe çemeleşmeler zerur

Türkmenistan GDA-nyň giňişliginde söwda-ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegine täzeçe itergi bermegiň tarapdary hökmünde çykyş edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisinde belledi. Bilelikdäki tagallalar bilen ykdysady hem-de strategik hyzmatdaşlyk hakynda Jarnamanyň taslamasynyň taýýarlanylandygyny hem-de döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine girizilendigini nygtap, Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow onuň kabul edilmeginiň GDA-da ykdysady işleriň işjeňleşdirilmegine täze çemeleşmeleri...

Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidentiniň başlyklygynda GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi

Şu gün Aşgabatda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlyklygynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýew, Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow, Moldowa Respublikasynyň Prezidenti Igor Dodon, Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin, Täjigistan Respublikasynyň Prezidenti Emomali Rahmon, Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti...

GDA-nyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşyjylar birnäçe resminamalary ylalaşdylar

10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň mejlisi boldy. Mejlise Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministri E.Mamedýarow, Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministri Z.Mnasakanýan, Belarus Respublikasynyň Daşary işler ministri W.Makeý, Gazagystan Respublikasynyň Daşary işler ministri M.Tleuberdi, Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministri Ç.Aýdarbekow, Moldowa Respublikasynyň Daşary işler we Ýewropa integrasiýasy ministrliginiň Döwlet...

OGT-2019-a gatnaşyjylara Türkmenistanyň nebitgaz bazarynyň syny beýan ediler

22-23-nji oktýabrda Aşgabatda geçiriljek «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019» (OGT – 2019) Halkara maslahatynyň guramaçylarynyň saýtynda bellenilişi ýaly, Türkmenistan Aziýanyň nebitgaz bazarynyň iri gatnaşyjysy bolup durýar. Bu forumy «Türkmennebit» döwlet konserni «Turkmen Forum» kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda gurnaýar. OGT 2019 her ýyl geçirilýär we Türkmenistan bile  nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmäge we berkitmäge ýardam edýän abraýly işewürlik...

2014