Habarlaryň arhiwi ()

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Pakistandan, Azerbaýjandan, Özbegistandan gelen telekeçiler nah ýüplük we mata, reňksiz aýna satyn aldylar. Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň  1 million 266 müň dollaryndan gowrak boldy. Manat serişdelerine Beýik Britaniýadan, BAE-den, Gonkongdan we Pakistandan gelen işewürler jemi bahasy 4 million 528...

«Türkmengaz» DK-nyň ulag müdirligi: döwrebap tehnikalar iş depginini ýokarlandyrýar

«Türkmengaz» döwlet konserniniň ulag müdirliginde hereket edýän ýöriteleşdirilen tehnikalaryň üsti yzygiderli ýetirilip durulýar. Kuwwatly we ýokary öndürijilikli awtomobiller, traktorlar we beýleki döwrebap awtotehnikalar «Türkmengazburawlaýyş» müdirliginiň buraw desgalaryna, şeýle hem «Türkmengaz» DK-nyň beýleki kärhanalaryna we desgalaryna ýükleri daşamagyň tizleşmegine ýardam edýär. Geçen ýylda bu müdirlik boýunça ýerine ýetirilen işlerden özleşdirilen serişdeler 47 mln 400 müň manat, daşalan...

«Türkmennebit» DK-nyň düzümlerinde innowasiýalaryň ornaşdyrylmagy — nebitiň çykarylyşyny artdyrmagyň girewi

«Türkmennebit» döwlet konserni ýurdumyzyň ykdysady ösüşine düýpli goşandyny goşýar. «Gara altynyň» çykarylyşyny artdyrmak, nebitgaz guýularyny senagat taýdan özleşdirmek maksady bilen ýerastyny, guýularyň geçelgelerini, nebitiň çykarylyşyny derňemegiň köp sanly tehnologiýalary we usullary ornaşdyryldy. Netijede 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda konsern boýunça goşmaça çykarylan nebitiň möçberi 2310 tonna barabar boldy. «Türkmennebit» DK-nyň «Türkmennebitgeofizika» müdirliginiň hünärmenleri bu üstünlige önümçilikde täze...

Türkmenistanyň Prezidenti ýylyň ahyryna çenli ähli edara-kärhanalara web-saýtlary döretmegi we elektron resminama dolanyşygyny girizmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerine guramaçylyk hukuk görnüşine garamazdan, edaralara, kärhanalara we guramalara, şeýle hem ýuridik şahsy döretmezden telekeçilik işini amala aşyrýan fiziki şahslara — hususy telekeçilere elektron resminamalar dolanyşygy ulgamyny hem-de internet web-saýtlary bellenen tertipde döretmegi, işe girizmegi we olaryň yzygiderli işjeň täzelenip...

Türkmenistanyň Prezidenti nebitgaz toplumy üçin ýokary hünär taýýarlyk hünärmenleri taýýarlamagyň zerurdygyny nygtady

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň penşenbe güni wideoaragatnaşyk arkaly geçiren hökümet mejlisiniň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow ýangyç-energetika toplumynyň düzümine girýän edara-kärhanalarda işleriň ýagdaýy hem-de «Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyny» amala aşyrmagyň barşy hakynda hasabat berdi. Wise-premýer «Türkmengaz» döwlet konserniniň Mary nebitgaz orta hünär okuw mekdebiniň täze binasynyň gurluşyk işleriniň tamamlanandygy barada...

Dubaýdaky roud-şüweleňinde Türkmenistanyň daşary hyzmatdaşlarynyň taýýar önümi paýlaşmak şertnamasy taslamasy boýunça işleriniň netijeleri aýdyldy

Dubaýda (BAE) tamamlanan «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020» halkara maslahatynda Türkmenistanda taýýar önümi paýlaşmak hakynda ylalaşygyň esasynda nebit we gaz çykarýan birnäçe daşary ýurt kompaniýalarynyň işiniň netijeleri habar berildi. «Türkmengaz», «Türkmennebit» DK-nyň we bilelikdäki guramaçy hökmünde Gaffney, Cline & Associates britan kompaniýasynyň gurnamagynda Dubaýda geçirilen «OGT-2020» roud-şüweleňine dünýäniň 40-dan gowrak döwletinden 113 iri kompaniýadan 300...

Yug-Neftegaz Private Limited Türkmenistanyň ýangyç-energetika maýalaryny artdyrýar

Yug-Neftegaz Private Limited singapur kompaniýasy «Türkmennebit» döwlet konserni bilen baglaşylan şertnama esasynda 2020-nji ýylda Türkmenistandaky taslama $70 million maýa goýar. Bu barada 24-25-nji fewralda Dubaýda (BAE) geçirilen  «Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2020» halkara maslahatynda bellenilip geçildi. Foruma dünýäniň 40 döwletinden 113 sany iri kompaniýalaryndan 300 sany wekil gatnaşdy. Çäräniň maksady – Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary...

Dubaýda Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurtly maýalary çekmek boýunça işler dowam edýär

Şu gün Dubaý şäherinde (BAE) Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurtly maýalary çekmek boýunça halkara forumy öz işini dowam edýär Öň habar berlişi ýaly, ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan pudaklaýyn foruma 40-a golaý ýurtdan iri kompaniýalaryň 100-den gowragy gatnaşýar. Ýöriteleşdirilen forumyň birinji güni dünýäniň nebitgaz işewürleriniň uglewodorod serişdeleriniň düýpli goruna eýelik edýän Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga ägirt uly...

Geçen hepdäniň birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Russiýa Federasiýasyndan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit koksuny, binýatlyk ýagy, awtomobil benzinini satyn aldylar. Ýokary dykyzlykdaky polietilen we tehniki kükürt («Türkmengaz» DK) Russiýadan, Özbegistandan we Owganystandan gelen täjirleriň, plastik...

Dubaýda nebit we gaz boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şu gün, 24-nji fewralda Birleşen Arap Emirlikleriniň iri maliýe we işewürlik merkezi bolan Dubaý şäherinde ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahat we «Türkmenistanyň nebiti we gazy» atly ilkinji mejlis boldy. Hyatt Regency Dubai Creek Heights myhmanhanasynda geçirilýän roud-şüweleňi guraýjylaryň maglumatlaryna görä, bu çärä 40-a golaý...

OPEK gaznasy Türkmenistanda hususy telekeçilik taslamalary üçin $10 mln maýa goýar

OPEK Halkara ösüş gaznasy Türkmenistandaky hususy telekeçilik taslamalaryny maliýalaşdyrmak üçin ABŞ-nyň 10 million dollar möçberindäki maýa goýumlary goýar. Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet daşary ykdysady iş bankyna telekeçi fiziki we ýuridik şahslaryň amala aşyrýan taslamalaryny maliýeleşdirmek üçin OPEK Halkara ösüş gaznasy bilen degişli karz ylalaşygyny baglaşmaga we onuň güýje girmegi bilen bagly işleri amala aşyrmaga ygtyýar berýän...

Prezident: Dubaýda geçiriljek forumlar dünýäniň iri maýa we nebitgaz kompaniýalary bilen göni işewür gatnaşyklary ýola goýmaga ýardam eder

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly penşenbe güni geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde 24-25-nji fewralda Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde «TOPH gaz geçirijisi parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň gaz geçirijisidir» atly halkara maslahaty hem-de nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forumyny geçirmäge görülýän taýýarlyk ar alnyp maslahatlaşyldy. Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Meredow bu...

«ARETI-niň» ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentine edilen işler barada hasabat berdi

«ARETI» halkara kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy Igor Makarow Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşykda dürli ugurlarda, şol sanda nebitgaz toplumynda kompaniýa ynanylan taslamalary ilerletmek boýunça ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Mundan başga-da, Hazaryň türkmen ýalpaklygyny işläp taýýarlamak boýunça geçirilen işler barada habar berildi. Ýatladyp geçsek, 2019-njy ýylyň awgust aýynyň ahyrynda Gurbanguly Berdimuhamedow Igor Makarowy Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri...

Azerbaýjan we Gruziýa Türkmenistanyň nebit önümlerini üstaşyr geçirmegiň nyrhlaryny arzanlatdy

Türkmenistanyň nebit önümleriniň Azerbaýjanyň we Gruziýanyň üsti bilen üstaşyr geçirilmegi täze nyrhlar boýunça amala aşyrylar. Gruziýanyň we Azerbaýjanyň demir ýol kompaniýalary Türkmenistanyň nebit önümleriniň aşaklandyrylan nyrhlarda möwsümleýin üstaşyr geçirilmegi hakynda Ylalaşyga gol çekdiler, diýip «Gruzin demir ýollary» PJ-niň metbugat-gullugy habar berýär. Habar berlişi ýaly, gepleşige gatnaşyjylar türkmen nebitini we nebit önümlerini daşamak üçin ýeke-täk nyrh meselesini...

Gurbanguly Berdimuhamedow we Wladimir Putin Türkmenistanyň we RF-iň hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny maslahatlaşdy

Sişenbe güni Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary soňky ýyllarda ähli ulgamlarda okgunly ösdürilýän ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Ýokary derejede gazanylan ylalaşyklar hem-de döredilen ygtybarly şertnamalaýyn –hukuk binýady Türkmenistanyň we Russiýanyň uzakmöhletleýin esasda giň möçberli gatnaşyklary ösdürmäge çalyşýandygynyň aýdyň subutnamasydyr. Şunuň bilen...

2014